Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

6.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Кваліфікація: Бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 240 ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі автоматизації та приладобудування, робототехніки, метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, розроблення електронних пристроїв та засобів вимірювань, опрацювання вимірювальної інформації, а також низкою організаційних вмінь у сфері метрології.
Програмні результати навчання: 1. Знання основ сучасних методів і засобів вимірювання, контролю та випробувань; 2. Знання основ сучасних методів і засобів автоматизації та комп’юте¬ризації шляхом встановлення мікроконтролерів у конструкції сенсорів, приладів та систем; 3. Знання структури, основ роботи та особливостей інформаційно-вимірювальних та робототехнічних систем та забезпечення їх метрологічних характеристик; 4. Знання основ методів та особливостей проектування та тестування програмного забезпечення засобів вимірювання; 5. Знання основ особливостей організації технологічного процесу розроблення та виготовлення засобів вимірювання та проведення їх атестації; 6. Знання основних принципів метрології, стандартизації та сертифікації; 7. Знання основ об’єктно-орієнтованого програмування і метро-логічної перевірки програмного забезпечення засобів. 1. Знання основ сучасних методів і засобів вимірювання, контролю та випробувань; 2. Знання основ сучасних методів і засобів автоматизації та комп’юте¬ризації шляхом встановлення мікроконтролерів у конструкції сенсорів, приладів та систем; 3. Знання структури, основ роботи та особливостей інформаційно-вимірювальних та робототехнічних систем та забезпечення їх метрологічних характеристик; 4. Знання основ методів та особливостей проектування та тестування програмного забезпечення засобів вимірювання; 5. Знання основ особливостей організації технологічного процесу розроблення та виготовлення засобів вимірювання та проведення їх атестації; 6. Знання основних принципів метрології, стандартизації та сертифікації; 7. Знання основ об’єктно-орієнтованого програмування і метро-логічної перевірки програмного забезпечення засобів. 1. Уміння спілкуватись, враховуючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); 2. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема сучасні інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 3. Вміти користуватися загальноприйнятими нормами поведінки і моралі в міжособистісних відносинах та суспільстві.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Яцишин С.П.
Професійні профілі випускників: Посади на підприємствах, що експлуатують засоби вимірювань, в конструкторських бюро, центрах метрології, органах технічного регулювання, в ІТ-сфері, зокрема в галузі тестування та робототехніки, у сфері якості, стандартизації та сертифікації підприємств
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня