Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)

8.122.00.07 Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Кваліфікація: Магістр з комп'ютерних наук
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних науково-технічних досліджень з інформаційних технологій, комп’ютерних технологій та програмування, вбудованих систем та інтернету речей, цифрових методів оброблення сигналів та зображень, інтелектуальних технологій керування рухомими об’єктами, комп’ютерного моделювання систем автотранспорту, планування експерименту та планування досліджень.
Набуті компетентності: - грунтовні знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для дослідження та синтезу автомобільних систем керування та вбудованих систем інтернету речей; - знати життєвий цикл інтегрованих автомобільних систем керування та вбудованих систем інтернету речей; зміст та послідовність процедур побудови функціональних та структурних схем; - знання методів та засобів оброблення сигналів та зображень, основних підходів перетворення сигналів з однією області в іншу, методів та засобів здійснення цифрової фільтрації та стискання сигналів та зображень; - знання технічних та програмних засобів для аналізу та синтезу автомобільних систем керування та вбудованих систем інтернету речей; - знання комп’ютерних методів для моделювання та оптимізації автомобільних систем керування та вбудованих систем інтернету речей; - знати принципи побудови та функціонування електронних системи керування автомобілів, дистанційних системи керування автомобілів, мультиплексних автомобільних систем; - знати як оцінювати адекватність та ефективність інформаційних систем і технологій, використовуючи методологію об'єктно-орієнтованого аналізу та проектування, a також інструментальні засоби підтримки життєвого циклу програмного забезпечення; - знання моделей інформаційних потоків, сховищ і просторів даних, баз знань з використанням діаграмної техніки і стандартів розроблення інформаційних систем; - знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.
- вміти використовувати сучасні методи програмування та інструментальні засоби для дослідження доцільності впровадження автомобільних систем керування та вбудованих систем інтернету речей з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів; - вміти застосовувати знання і розуміння для задач аналізу та синтезу спеціалізації; - вміти використовувати багатоканальні цифрові осцилографи та діагностичні сканери для дослідження електронних систем керування автомобіля; - вміти проводити чіп тюнінг електронних систем керування автомобіля для оптимізації їх характеристик; - вміти здійснювати вибір необхідного методу перетворення сигналів, виконувати перетворення сигналів з однієї області в іншу, здійснювати цифрову фільтрацію та стискання сигналів, зокрема, сигналів зображень; - вміти оцінювати етапні та кінцеві результати виконання робіт проекту та здійснювати коригування параметрів проекту, розробляти проектну документацію по проектах, здійснювати дії щодо оцінювання результатів виконання робіт проекту; - вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціалізації.
- уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент Модла Р.М. , тел. 032-2582197
Професійні профілі випускників: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма розвиває перспективні напрями щодо впровадження інформаційних технологій в автомобільний транспорт, а також сучасні технології в області інтернету речей.