Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)

8.122.00.07 Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Кваліфікація: магістр, спеціальність "Комп'ютерні науки", спеціалізація "Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)"
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних науково-технічних досліджень з інформаційних технологій, комп’ютерних технологій та програмування, вбудованих систем та інтернету речей, цифрових методів оброблення сигналів та зображень, інтелектуальних технологій керування рухомими об’єктами, комп’ютерного моделювання систем автотранспорту, планування експерименту та планування досліджень.
Набуті компетентності: - пояснити архітектуру сучасних мікропроцесорів і мікроконтролерів, побудову програми мовами програмування С/С++; - знати сучасні підходи до побудови розподілених інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, описати протоколи та системи передачі даних для електронних блоків керування автомобіля; - пояснити методи, що лежать в основі перетворення сигналів з аналогових у цифрові і навпаки, підходи стискання сигналів і зображень; - знати основні типи систем управління сучасного автомобіля, стандарти і протоколи передачі даних для електронних блоків керування; - пояснити принципи побудови та способи класифікації систем автоматичного управління з використанням нейронних мереж, дослідження динамічних та статичних режимів роботи об’єктів на базі нейронних мереж і елементів нечіткої логіки.
- складати і аналізувати структурні та принципові електричні схеми систем управління сучасного автомобіля. Застосовувати методи динамічного аналізу та синтезу для дослідження систем автоматичного управління, виконаних на базі нейронних мереж і елементів нечіткої логіки; - розробити програмне забезпечення для комп’ютеризованих систем керування, використовуючи принципи організації та алгоритми управління структурами даних засобами мов програмування на платформі .NET; - для конкретної моделі автомобіля складати алгоритми пошуку неполадок електронних систем керування та проводити діагностування їх давачів і виконавчих пристроїв, визначати і інтерпретувати коди неполадок електронних блоків керування і проводити їх чіп-тюнінг. Використовувати покази газоаналізатора і лінійного лямбда-зонда для діагностування електронних систем керування бензиновими і дизельними двигунами.
- здатність розробляти моделі об’єктів управління та окремих складових системи сучасного автомобіля; - базові уявлення про різноманітність об’єктів управління та систем управління, розуміння цілей існування та принципів функціонування; - здатність застосовувати методи аналізу та синтезу комп’ютеризованих систем управління автомобілем; - здатність визначати неполадку електронних систем автомобіля; - здатність здійснювати цифрову фільтрацію та стискання сигналів і зображень; - базові знання алгоритмів отримання вимірювальної інформації; - володіння основами системного програмування.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доцент Модла Р.М. , тел. 032-2582197
Професійні профілі випускників: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма розвиває перспективні напрями щодо впровадження інформаційних технологій в автомобільний транспорт, а також сучасні технології в області інтернету речей.