Комп'ютерні системи та мережі

8.123.00.01 Комп'ютерні системи та мережі
Кваліфікація: Магістр з комп’ютерної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Загальна програма: "Комп’ютерні системи та мережі" Мета освітньої програми: надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" зі спеціалізації "Комп’ютерні системи та мережі" та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційних технологій, комп’ютерної та програмної інженерії, мікро- та нано-електроніки, та орієнтує на актуальні спеціальності, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: комп’ютерні системи та компоненти, математичне моделювання та обчислювальні методи. Освітньо-професійна програма має одну практичну лінію – комп’ютерні системи та мережі. Випускники спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» можуть працювати в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: створення, використання, обслуговування складних комп'ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп'ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних; проектування програмного забезпечення на мовах високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп'ютерних систем та мереж; створення, використання та обслуговування спеціалізованих комп'ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп'ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп'ютерного зв'язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп'ютерних систем.
Програмні результати навчання: - застосовувати загальні підходи пізнання, методи математики, природничих та інженерних наук до розв’язання складних задач комп’ютерної інженерії; - знаходити необхідні дані, аналізувати та оцінювати їх; - будувати та досліджувати моделі комп’ютерних систем і мереж, оцінювати їх адекватність, визначати межі застосовності; - застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерної інженерії, необхідні для професійної діяльності, оригінального мислення та проведення досліджень, критичного осмислення проблем інформаційних технологій та на межі галузей знань; - розробляти і реалізовувати проєкти у сфері комп’ютерної інженерії та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти з урахуванням інженерних, соціальних, економічних, правових та інших аспектів; - аналізувати проблематику, ідентифікувати та формулювати конкретні проблеми, що потребують вирішення, обирати ефективні методи їх вирішення; - вирішувати задачі аналізу та синтезу комп’ютерних систем та мереж; - застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення складних задач комп’ютерної інженерії та дотичних проблем; - розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії, аналізувати та оцінювати цю інформацію; - приймати ефективні рішення з питань розроблення, впровадження та експлуатації комп’ютерних систем і мереж, аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень; - вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською) при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в галузі інформаційних технологій; - зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань інформаційних технологій і дотичних міжгалузевих питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., проф. Глухов Валерій Сергійович
Професійні профілі випускників: Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу : 1. Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки: Оператор електронно-обчислювальних машин 2. Професіонали в галузі обчислювальних систем Розробники обчислювальних систем: Адміністратор бази даних Адміністратор даних Адміністратор доступу Адміністратор доступу (груповий) Адміністратор задач Адміністратор системи Аналітик з комп’ютерних комунікацій Аналітик з комп’ютерних систем Аналітик з комп’ютерного банку даних Інженер з комп’ютерних систем Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів Конструктор комп’ютерних систем 3. Професіонали в галузі програмування : Розробник комп’ютерних програм Інженер-програміст Програміст прикладний Програміст системний 4. Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації): Фахівці в інших галузях обчислень Інженер із застосування комп’ютерів Фахівець може займати первинні посади: Інженер-електронік Інженер-системотехнік Інженер-програміст
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Кафедра: Електронних обчислювальних машин Використання сучасного обладнання та програмних засобів провідних виробників в галузі інформаційних технологій, зокрема: Xilinx, Altera, STMicroelectronics, Atmel, Analog Devices.