Комп'ютерні системи та мережі

8.123.00.01 Комп'ютерні системи та мережі
Кваліфікація: Магістр з комп’ютерної інженерії за спеціалізацією комп’ютерні системи та мережі
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Загальна програма: "Комп’ютерні системи та мережі" Мета освітньої програми: надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія" зі спеціалізації "Комп’ютерні системи та мережі" та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційних технологій, комп’ютерної та програмної інженерії, мікро- та нано-електроніки, та орієнтує на актуальні спеціальності, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: комп’ютерні системи та компоненти, математичне моделювання та обчислювальні методи. Освітньо-професійна програма має одну практичну лінію – комп’ютерні системи та мережі. Випускники спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» можуть працювати в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: створення, використання, обслуговування складних комп'ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп'ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних; проектування програмного забезпечення на мовах високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп'ютерних систем та мереж; створення, використання та обслуговування спеціалізованих комп'ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп'ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп'ютерного зв'язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп'ютерних систем.
Програмні результати навчання: - описати апаратні та програмні елементи комп’ютерних систем та мереж; - описати особливості розробки, діагностики та адміністрування комп’ютерних систем та мереж; - описати принципи побудови архітектур апаратних та програмних засобів різних рівнів і призначення; - описати архітектури, протоколи та принципи функціонування комп’ютерних мереж; - охарактеризувати методи та засоби забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем та мереж; - охарактеризувати принципи розв’язання науково-практичних задач. - описати апаратні та програмні елементи комп’ютерних систем та мереж; - описати особливості розробки, діагностики та адміністрування комп’ютерних систем та мереж; - описати принципи побудови архітектур апаратних та програмних засобів різних рівнів і призначення; - описати архітектури, протоколи та принципи функціонування комп’ютерних мереж; - охарактеризувати методи та засоби забезпечення надійності функціонування комп’ютерних систем та мереж; - охарактеризувати принципи розв’язання науково-практичних задач. - аналізувати та досліджувати методи та засоби цифрової обробки сигналів і діагностики комп’ютерних систем, та вибирати оптимальні за вказаним критерієм для побудови комп’ютерних систем; - виконувати порівняльну оцінку різних структур та варіантів реалізації пристроїв; - аналізувати особливості елементної бази та обирати оптимальну за заданими критеріями ефективності для розв’язання поставленої задачі; - вибирати інструментальні засоби для розв’язання задачі проектування технічного та програмного об’єктів; - визначати, формулювати, досліджувати і розв’язувати проблеми реалізації технічного та програмного об’єктів; - здатність застосовувати знання на практиці, здійснювати самонавчання та продовжувати професійний розвиток; - навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., проф. Глухов Валерій Сергійович (тел. 0637572330, email: valeriygl@ukr.net) Олексів Максим Васильович (тел. 0962569164, email: maxoleksiv@gmail.com)
Професійні профілі випускників: Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу : 1. Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки: Оператор електронно-обчислювальних машин 2. Професіонали в галузі обчислювальних систем Розробники обчислювальних систем: Адміністратор бази даних Адміністратор даних Адміністратор доступу Адміністратор доступу (груповий) Адміністратор задач Адміністратор системи Аналітик з комп’ютерних комунікацій Аналітик з комп’ютерних систем Аналітик з комп’ютерного банку даних Інженер з комп’ютерних систем Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів Конструктор комп’ютерних систем 3. Професіонали в галузі програмування : Розробник комп’ютерних програм Інженер-програміст Програміст прикладний Програміст системний 4. Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації): Фахівці в інших галузях обчислень Інженер із застосування комп’ютерів Фахівець може займати первинні посади: Інженер-електронік Інженер-системотехнік Інженер-програміст
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Кафедра: Електронних обчислювальних машин Використання сучасного обладнання та програмних засобів провідних виробників в галузі інформаційних технологій, зокрема: Xilinx, Altera, Cypress Semiconductor Corporation, Texas Instruments, Atmel, Analog Devices, Microsoft, Google.