Спеціалізовані комп'ютерні системи

8.123.00.03 Спеціалізовані комп'ютерні системи
Кваліфікація: Ступінь вищої освіти магістр, спеціальність "Комп’ютерна інженерія", спеціалізація "Спеціалізовані комп’ютерні системи"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Підготовка магістра за спеціалізацією «Спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціальності “Коп’ютерна інженерія” поєднує вивчення обов’язкових («Економіка і управління підприємством», «Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах», «Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж», «Професійна та цивільна безпека», «Дослідження і проектування програмних систем», «Комп'ютерні системи штучного інтелекту», «Мережні інформаційні технології») та вибіркових («Дослідження і проектування контролерів периферійних пристроїв», «Дослідження і проектування надвеликих інтегральних схем», «Дослідження і проектування вбудованих комп’ютерних систем», «Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем», «Напрямки досліджень і розвитку спеціалізованих комп’ютерних систем») дисциплін загальної та професійної підготовки, навчальних дисциплін інших освітніх програм за вільним вибором студента. Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційних технологій та спеціалізованих комп’ютерних систем, що передбачає розроблення, впровадження та експлуатацію проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем на об’єктах інформаційної діяльності та управління такими системами. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі обов’язкових навчальних дисциплін спеціальності – 60.5 кредитів та модулі вибіркових навчальних дисциплін спеціальності – 29.5 кредитів.
Програмні результати навчання: - знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій; - знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області апаратного та програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем різного призначення, систем на кристалі, інтелектуальних систем; - поглиблені знання принаймні в одній з областей: апаратне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем, інформаційно-вимірювальні системи, системи взаємодії з оператором, системи та мережі на кристалі; - знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання на всіх рівнях проектування спеціалізованих комп’ютерних систем різноманітного застосування; - знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; - знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій. - знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій; - знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області апаратного та програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем різного призначення, систем на кристалі, інтелектуальних систем; - поглиблені знання принаймні в одній з областей: апаратне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем, інформаційно-вимірювальні системи, системи взаємодії з оператором, системи та мережі на кристалі; - знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання на всіх рівнях проектування спеціалізованих комп’ютерних систем різноманітного застосування; - знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; - знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій. - уміння розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати та налагоджувати типове апаратне та програмне забезпечення для обраної спеціалізації; - уміння здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; - уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; - уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових; - уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням обмежень; - уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; - уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Дунець Р.Б., Кочан Р.В. (0979620133, kochan.roman@gmail.com)
Професійні профілі випускників: - розробник універсальних та спеціалізованих обчислювальних систем; - адміністратор універсальних та спеціалізованих обчислювальних систем; - аналітик з комп’ютерних комунікацій; - аналітик з універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем; - аналітик в галузі комп’ютерної обробки сигналів та зображень; - інженер з універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем; - інженер-проектувальник надвеликих інтегральних схем; - програміст на мові опису апаратних засобів; - програміст-розробник спеціалізованих програмних засобів; - інженер з програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерів ; - тестер апаратного та програмного забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем; - конструктор спеціалізованих комп’ютерних систем; - викладач вищого навчального закладу; - викладач професійного навчально-виховного закладу; - науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Використання сучасного обладнання та програмних засобів в галузі інформаційних технологій, зокрема: Xilinx, Altera, Cypress Micro Systems, Arduino, Atmel, Raspberry Pi, Analog Devices, Microsoft, Google.