Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

8.151.00.06 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за спеціалізацією "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних науково-технічних досліджень з цифрових методів оброблення сигналів та зображень, інтелектуальних технологій керування, синтезу цифрових систем автоматики, комп’ютерного моделювання, планування експерименту та планування досліджень, комп’ютерних технологій та програмування, робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв.
Програмні результати навчання: - пояснити задачі, методи проектування, основні етапи проектування мікропроцесорних пристроїв та інтерфейсів; - пояснити принципи побудови перетворювачів форм інформації; - пояснити методи, що лежать в основі перетворення сигналів з аналогових у цифрові і навпаки, підходи стискання сигналів і зображень; - пояснити основні підходи та методи об’єктно - орієнтованого аналізу для моделювання системи керування; - знати основи та задачі автоматизованого проектування та основні етапи проектування, особливості проектування аналогових, дискретних і аналого-дискретних пристроїв автоматики; - описати принципи будови та роботи сигнальних мікропроцесорів, застосування сигнальних мікропроцесорів, які є засобами реалізації сучасних систем будь-яких цифрових сигналів; - пояснити проблеми пов’язані з керуванням об’єктами, які віддалені від центру керування на значні віддалі, каналів передачі даних, принципів побудови систем дистанційного контролю та моніторингу. - пояснити задачі, методи проектування, основні етапи проектування мікропроцесорних пристроїв та інтерфейсів; - пояснити принципи побудови перетворювачів форм інформації; - пояснити методи, що лежать в основі перетворення сигналів з аналогових у цифрові і навпаки, підходи стискання сигналів і зображень; - пояснити основні підходи та методи об’єктно - орієнтованого аналізу для моделювання системи керування; - знати основи та задачі автоматизованого проектування та основні етапи проектування, особливості проектування аналогових, дискретних і аналого-дискретних пристроїв автоматики; - описати принципи будови та роботи сигнальних мікропроцесорів, застосування сигнальних мікропроцесорів, які є засобами реалізації сучасних систем будь-яких цифрових сигналів; - пояснити проблеми пов’язані з керуванням об’єктами, які віддалені від центру керування на значні віддалі, каналів передачі даних, принципів побудови систем дистанційного контролю та моніторингу. - здатність проектування засобів автоматики та управління на базі мікроконтролерів; - базові знання методів перетворення інформації та сигналів; - базові знання теорії і практики аналізу і застосування електронних засобів; - володіння основами та принципами об’єктно - орієнтованого програмування; - здатність застосовувати методи аналізу та синтезу комп’ютеризованих систем управління; - здатність планування та організації робіт по налагодженню, експлуатації робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих систем; - базові знання з основ цифрової обробки сигналів та зображень, що базуються на сучасних методах перетворення сигналів; - здатність оцінити та вибрати функціональні компоненти системи автоматизованого проектування; - базові знання з теоретичних основ побудови, методів аналізу, синтезу і оптимізації автоматичних систем керування; - базові знання систем дистанційного контролю та моніторингу.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н.., проф. Бучма Ігор Михайлович (032-258-21-97. e-mail: Ihor.M.Buchma@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня