Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

8.151.00.06 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за спеціалізацією "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних науково-технічних досліджень з цифрових методів оброблення сигналів та зображень, інтелектуальних технологій керування, синтезу цифрових систем автоматики, комп’ютерного моделювання, планування експерименту та планування досліджень, комп’ютерних технологій та програмування, робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв.
Програмні результати навчання: 1) ґрунтовні знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для дослідження та синтезу комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики та робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв; 2) знання методів та принципів лінійного програмування для оптимізації статичних систем керування; 3) знати основні техніко-економічні характеристики систем і програмно-технічних засобів автоматизації вимірювань, контролю та діагностики, методів їх покращення; 4) знати життєвий цикл інтегрованих автоматизованих систем управління; зміст та послідовність процедур побудови функціональних та структурних схем комп’ютерно-інтегрованих систем управління та робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв; 5) знання теорії нейронних мереж, алгоритмів навчання нейронних мереж, технології нейронного керування, методів динамічного аналізу та синтезу нейронних мереж; 6) знання методів та засобів оброблення сигналів та зображень, основних підходів перетворення сигналів з однією області в іншу, методів та засобів здійснення цифрової фільтрації та стискання сигналів та зображень; 7) знання технічних та програмних засобів для аналізу та синтезу цифрових систем керування; 8) знання комп’ютерних методів для моделювання та оптимізації комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики та робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв. 9) вміти здійснювати вибір необхідного методу перетворення сигналів, виконувати перетворення сигналів з однієї області в іншу, здійснювати цифрову фільтрацію та стискання сигналів, зокрема, сигналів зображень; 10) вміти кваліфіковано оцінювати можливість застосування комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики за даних конкретних умов виробництва; забезпечувати необхідне узгодження комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики з уже наявними на виробництві; 11) вміти використовувати сучасні методи програмування та інструментальні засоби для дослідження доцільності впровадження комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики та робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів; 12) вміти застосовувати методи динамічного аналізу та синтезу для дослідження комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики та робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв, виконаних на базі нейронних мереж і елементів нечіткої логіки; 13) для дослідження складових елементів та процесів комп’ютерно-інтегрованих систем автоматики та робототехнічних комплексів гнучких автоматизованих виробництв та здешевлення процесу проектування, шляхом уникнення складних натурних експериментів, вміти розробляти математичні моделі для даних систем, виконувати розрахунок перехідних і усталених процесів та проводити оптимізацію; 14) вміти досліджувати можливі шляхи підвищення ефектив¬ності функціонування ліній та каналів передачі інформації в комп’ютерно-інтегрованих системах автоматики та робототехнічних комплексах гнучких автоматизованих виробництв; 15) вміти пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціалізації.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н.., проф. Бучма Ігор Михайлович (032-258-21-97. e-mail: Ihor.M.Buchma@lpnu.ua)
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня