Прилади і системи точної механіки

8.152.00.02 Прилади і системи точної механіки
Кваліфікація: Магістр з "метрології та інформаційно-вимірювальної техніки"
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - здатен самостійно працювати з використанням наукових методів; - здатен описати базові елементи і принципи побудови користувацьких блоків у програмних оболонках для моделювання мехатронних систем і розуміти принципи їх використання; - здатен продемонструвати систематизоване уявлення про існуюче програмне забезпечення для моделювання складних систем, та вміння вибрати необхідне середовище моделювання для поставленої задачі; - здатен відтворити методику розрахунку магнітних кіл електромеханічних вузлів приладів; - здатен описати методику розрахунку п’єзоприводів; - здатен описати загальні архітектурні принципи побудови комп’ютерних мереж, їх протоколи, засоби об’єднання мереж; - здатен пояснити суть методів завадостійкого кодування даних; - здатен описати принципи дії вимірювальних приладів механічних величин.
- здатен на підставі технічних вимог розробити технічне завдання на засіб точної механіки; - здатен розробляти комп’ютерні моделі вузлів і систем мехатронних засобів; - здатен застосовувати методи планування експериментів при розв’язанні приладобудівних задач; - здатен застосовувати методи моделювання на ЕОМ при створенні та аналізі моделей засобів точної механіки; - здатен розробляти узагальнену модель засобів точної механіки; - здатен за допомогою відповідних типових методик верифікації, обрати конкретні схеми повірки засобів точної механіки; - здатен експериментально визначити метрологічні характеристики приладів та систем точної механіки використовуючи методику метрологічної повірки; - здатен вибрати та застосувати аналого-цифровий або цифро-аналоговий перетворювач.
- здатен аналізувати і критично оцінювати нові знання у вибраній галузі дослідження; - здатен використовуючи фізичні принципи, формальні та концептуальні підходи, побудувати модель об'єкта, процесу, явища; - здатен провести аналіз сучасного стану приладобудування, провести класифікацію аналогічних приладів та систем за принципом побудови, напрямком застосування, умовами експлуатації; - вміти організувати обмін інформацією між абонентами мережі, практично вирішувати задачі встановлення та експлуатації мережевих компонент; - здатен проектувати основні та допоміжні елементи засобів вимірювання механічних величин; - здатен синтезувати та аналізувати структурні та конструктивні схеми приладів; - здатен розробляти механічні елементи мехатронних систем; - здатен розробляти електронні елементи мехатронних систем.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня