Якість, стандартизація та сертифікація

8.152.00.06 Якість, стандартизація та сертифікація
Кваліфікація: Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 роки
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Підготовка магістра поєднує вивчення обов’язкових (основи наукових досліджень та організація науки, педагогіка і методика викладання у вищій школі) та вибіркових дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки (метрологічне забезпечення в промисловості, вимірювальний контроль, інженерія якості, теорія оцінювання якості, спеціалізовані системи управління, організація діяльності з сертифікації і акредитації в Україні), навчальних дисциплін інших освітніх програм за вільним вибором студента. Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері забезпечення та оцінювання якості, стандартизації, оцінювання відповідності продукції, товарів, послуг і персоналу, аудиту, акредитації.
Набуті компетентності: - здатність на основі аналізу умов проведення умови проведення вимірювального експерименту синтезувати засоби вимірювань, в тому числі з вбудованими мікроконтролерами, еталонами; - отримання навиків верифікації засобів вимірювальної техніки; - здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; - отримання вмінь з організації метрологічного забезпечення виробництва та забезпечення єдності вимірювань.
- організація діяльності підрозділу метрологічної служби; - здатність професійно спілкуватися іноземними мовами; - здатність розробляти і вдосконалювати методи та засоби оцінювання якості із використанням інформаційних технологій, забезпечувати технічний контроль виробництва; - здатність розробляти і застосовувати законодавчу, нормативну та технічну базу для реалізації вимог системи технічного регулювання.
- здатність розробляти і забезпечувати процеси оцінювання відповідності продукції, процесів, послуг та персоналу, впроваджувати спеціалізовані та інтегровані системи управління в господарській діяльності; - здатність організовувати випробування та контроль якості продукції, досліджувати безпеку її щодо здоров’я, майна споживачів, екологічних та державних вимог, застосовувати принципи сталого покращання та забезпечення конкурентоспроможності продукції; - здатність проводити аудит та акредитацію органів з оцінки відповідності, випробувальних і калібрувальних лабораторій.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи. Можливість стажування закордоном згідно програми Tempus.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Яцук Василь Олександрович (0979346666), e-mail: vyatsuk@lp.edu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у підрозділах з метрології, стандартизації, сертифікації, управління якістю на підприємствах народного господарства різних форм власності, науково-дослідних інститутах та університетах України, наукових центрах та високотехнологічних компаніях виробничого сектору та сільського господарства, охороні здоров’я.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: немає