Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці

8.152.00.07 Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці
Кваліфікація: Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки та орієнтує на актуальні спеціалізації: метролог, фахівець у сфері автоматизації та організації вимірювань для науки та народного господарства.
Набуті компетентності: - знання сучасних методів і засобів вимірювання, контролю та випробувань; - знання структури, основ роботи та особливостей імплементації інформаційно-вимірювальних підсистем кіберфізичних систем та забезпечення їх метрологічних характеристик; - знання методів та особливостей проектування засобів вимірювання і керування роботів; - знання основних принципів побудови та використання інформаційно-вимірювальних комплексів та систем роботів.
- уміння планувати експериментальні дослідження, обґрунтовувати вибір їхнього апаратного забезпечення, опрацьовувати отримані результати та подавати їх у потрібній формі; - уміння аналізувати метрологічні особливості контрольованих процесів, коректно здійснювати підбір вимірювального обладнання та оснащення, порівнювати характеристики і вибирати методи та засоби вимірювання, визначати напрями та можливості їх вдосконалення роботів; - уміння оцінювати сучасний рівень та перспективи розвитку технічних засобів контролю та випробувань роботів; - уміння викладати фахові дисципліни у навчальних закладах, проводити лабораторні і практичні заняття, розробляти методичне забезпечення для теоретичних, лабораторних і практичних занять з фахових дисциплін.
- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема сучасні інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність забезпечити належний технологічний рівень виготовлення роботів, оснащених мобільними засобами вимірювань, розрахунку та оптимізації їх параметрів; - здатність використовувати різноманітні методи, зокрема сучасні інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Стадник Б.І. (0664828940, stadnyk@lp.edu.ua), Яцишин С.П. (0685047368, slav.yat@gmail.com)
Професійні профілі випускників: Робочі місця у ІТ-сфері, включаючи підприємства науково-дослідного сектору, науково-виробничі підприємства, відділи метрології, стандартизації та контролю якості.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: немає