Економіка (освітньо-наукова програма)

3.051.00.00 Економіка (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з економіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення та/або діяльності сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог. Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.
Набуті компетентності: – формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем; – розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; – вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово; – розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; – дотримуватися принципів академічної доброчесності; – оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді; – обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; – збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; – приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень; – застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами; – визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; – обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; – оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; – розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем; – планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження, робити обґрунтовані висновки за результатами досліджень, презентувати результати, аргументувати свою думку.
Лінія 1. Економіка підприємства – оцінювати та аналізувати зміни потенціалу підприємства, виявляти резерви його нарощування, обгрунтовувати рішення щодо управління потенціалом підприємств; – оцінювати вартість майна та майнових комплексів з використанням різних методичних підходів; – розробляти та обгрунтовувати варіанти проектного фінансування. Лінія 2. Економічний розвиток підприємства – обирати та застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обгрунтування стратегічних управлінських рішень на підприємстві; – оцінювати рівень інноваційного розвитку та інноваційний потенціал підприємства, розробляти стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства; – застосовувати процесні моделі для обгрунтування рішень щодо управління розвитком підприємства.
– донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; – здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України і вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Селюченко Надія Євстахіївна, e-mail: nadiia.y.seliuchenko@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією у сфері економіки. Робочі місця у державному, приватному та громадському секторах економіки. Посади відповідно до ДК 003:2010: 1231 головний економіст, директор з економіки, начальник (лабораторії техніко-економічних досліджень, планово-економічного бюро цеху, планово-економічного відділу); 1238 керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 2310 викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2414.2 аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; 2419.1 науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (ефективність господарської діяльності); 2441.1 науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (економіка); 2441.2 аналітик з інвестицій, економіст, економіст з планування, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою