Економіка (освітньо-наукова програма)

3.051.00.00 Економіка (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з економіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: економіка підприємства; економічний розвиток підприємства; економіка для бізнесу.
Набуті компетентності: – здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. – здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою. – здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. – здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження. – здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку. – здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. – здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання. – здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. – здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. – здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем. – здатність планувати, проводити та публічно презентувати результати наукових досліджень. – здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти. – здатність самостійно здобувати нові знання, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки. – здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем та процесів у науковій роботі.
– формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. – розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. – вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. – розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. – дотримуватися принципів академічної доброчесності. – оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. – обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. – збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. – приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. – застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. – визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. – обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. – оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. – розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. – планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження, робити обґрунтовані висновки за результатами досліджень, презентувати результати, аргументувати свою думку. – здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти, розробляти навчально-методичні матеріали. – використовувати сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки. – формулювати нові гіпотези та наукові проблеми у сфері економіки, пропонувати належні підходи та методи їх перевірки.
– здатність формувати фінансову структуру підприємства, розробляти і впроваджувати систему бюджетування, розробляти управлінські рішення щодо забезпечення ефективної економічної діяльності підприємства шляхом координації цілей, завдань, інструментарію різних видів спеціального управління. – здатність прогнозувати перспективи використання різних джерел досягнення конкурентних переваг, розробляти та обґрунтовувати стратегію підвищення конкурентоспроможності підприємства. – здатність формувати фінансову структуру підприємства, розробляти і впроваджувати систему бюджетування, розробляти управлінські рішення щодо забезпечення ефективної економічної діяльності підприємства шляхом координації цілей, завдань, інструментарію різних видів спеціального управління. – здатність прогнозувати перспективи використання різних джерел досягнення конкурентних переваг, розробляти та обґрунтовувати стратегію підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Селюченко Надія Євстахіївна, e-mail: nadiia.y.seliuchenko@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією у сфері економіки. Робочі місця у державному, приватному та громадському секторах економіки, зокрема: економіст-аналітик, головний економіст, керівник економічного підрозділу, директор з економіки, керівник проектів та програм, консультант з економічних питань, викладач закладу вищої освіти, науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою