Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)

3.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи та страхування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Акцент робиться на підготовку професіоналів за трьома професійними лініями, які враховують наукові дослідження і універсальні професійні знання та навички інтегративного вирішення завдань інноваційного управління корпоративними фінансами, публічними фінансами, фінансами банківських установ та страхових компаній з урахуванням вимог динамічного середовища на національному та міжнародному ринках
Програмні результати навчання: Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин на підприємствах, в організаціях та установах. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування. Розробляти стратегії банків на фінансових ринках, проектувати банківські продукти і послуги, управляти банківськими ризиками з урахуванням вимог європейського сертифікату банкіра. Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин на підприємствах, в організаціях та установах. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. Застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи і страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. Управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. Відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна [Mariia.K.Bondarchuk@lpnu.ua]
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики фінансів, банківської справи та страхування, що формує спеціалізовані концептуальні знання і уміння управління на засадах наукового підходу з трансфером знань, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегій. Практична спрямованість виявляється у наявності лабораторних робіт, обов’язкових індивідуальних прикладних завдань при виконанні курсових проектів та у вимогах до кваліфікаційної роботи. Наукова складова підготовки забезпечується науковим консультуванням науково-педагогічними працівниками кафедри здобувачів освіти в межах: роботи студентського наукового гуртка (проводиться підготовка до написання і опублікування наукових статей у вітчизняних і міжнародних виданнях, здійснюються виступи на наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, конкурсах, які проводять роботодавці тощо); виконання науково-дослідних робіт кафедри фінансів Львівської політехніки; в межах співпраці з НАНУ, Академією економічних наук України, Національною академією наук вищої освіти України, Association for Promotion of Education and Science Globalization. Академічна доброчесність – пріоритет у навчанні здобувачів вищої освіти Львівської політехніки. Студентоорієнтоване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Використання в навчальному процесі інтерактивних методів, професійного ситуаційного моделювання, проєктно - орієнтованого навчання та принципів liberal arts and science education. Надається можливість участі у міжнародній академічній мобільності. За вибором здобувачів окремі освітні компоненти викладаються іноземною (англійською) мовою.