Менеджмент (освітньо-наукова програма)

3.073.00.00 Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з менеджменту
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері менеджменту за широким спектром його різновидів в організаціях різних видів діяльності та організаційно-правових форм. Спрямована на розвиток теоретико-методологічних та методико-прикладних засад менеджменту й орієнтує на актуальні спеціалізації, в межах яких можлива подальша наукова та професійна кар’єра: викладачі вищих навчальних закладів, керівники, менеджери, управителі, фахівці, професіонали
Програмні результати навчання: 1. Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; 2. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; 3. Інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; 4. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. 1. Продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; 2. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; 3. Інтегрувати та застосовувати набуті теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; 4. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Олексів Ігор Богданович, моб. тел.: 067 672 74 08, e-mail: ihor.b.oleksiv@lpnu.ua Контактна особа – Олексів Ігор Богданович, моб. тел.: 067 672 74 08, e-mail: ihor.b.oleksiv@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у закладах вищої освіти на посадах викладачів та наукових співробітників, а також у державному та приватному секторах різних галузей економіки на керівних посадах щодо управління суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм, їх структурними підрозділами, широким спектром процесів та операцій у виробничо-господарській діяльності
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою