Маркетинг (освітньо-наукова програма)

3.075.00.00 Маркетинг (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: Магістр з маркетингу
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 2 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: - Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. - Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. - Знати та розуміти важливість соціальної відповідальність за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. - Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. - Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. - Знати та розуміти важливість соціальної відповідальність за прийняті рішення, дотримуватись морально-культурних цінностей. - Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обгрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. - Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня