Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)

3.292.00.00 Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 9 місяців
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄТКС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі світового економічного розвитку, що дасть можливість критично аналізувати розвиток міжнародних економічних відносин та визначати ключові тенденції розвитку міжнародної торгівлі; - знання основних моделей та стратегії розвитку національних економік, підходів, методів та інструментів макроекономічного аналізу, їх переваг, недоліків і сучасних тенденції; - знання програмних пакетів, які можуть використовуватися для аналізування статистичних даних; - знання підходів до формування гіпотез, методів їх тестування при дослідженні бізнес-процесів та методів їх прогнозування в бізнесі; - знання методів багатовимірного аналізу для використання при дослідженні бізнес-процесів; - знання особливостей координації міжнародної економічної політики в системі міжнародних організацій; - знання особливостей тарифного регулювання міжнародної торгівлі, сучасної міжнародної боргової політики; - знання особливостей розвитку системоутворюючих галузей крупних економік світу.
- застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання та вирішення завдань розвитку міжнародних економічних відносин; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у міжнародних економічних відносинах; - обґрунтовувати теоретичні концепції державного регулювання міжнародної торгівлі товарами і послугами; - аналізувати структуру глобальної економіки за різними критеріями економічного розвитку; - вміння виявляти тенденції при дослідженні бізнес-процесів та опрацьовувати великі масиви даних та часові ряди; - уміння формулювати наукові проблеми, організовувати та проводити наукові експерименти; - уміння працювати з науковою літературою, критично оцінювати наукові дані, створювати наукові тексти; - робити порівняльній аналіз основних моделей та стратегій економічного розвитку.
- уміння професійно та обізнано користуватись цінними паперами та біржовими операціями для себе особисто чи для фірми; - уміння аналізувати міжнародний рух капіталу та його основні форми, прямі та портфельні зарубіжні інвестиції; - уміння формувати та обґрунтовувати індикаторно-критеріальну та ідентифікаційно-інтерпретаційну базу діагностики предмета та об’єкта дослідження; - уміння розробляти обґрунтоване індикаторно-критеріальне забезпечення оцінювання предмета та об’єкта дослідження; - уміння використовувати програмні засоби, комп'ютерні мережі, бази даних та інтернет-ресурси; - уміння застосовувати у дослідженнях різні методи аналізування, прогнозування й моделювання розвитку європейської економіки.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України, а також вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи та навчально-дослідницька практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Литвин Ірина Володимирівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня