Економіка

6.051.00.00 Економіка
Кваліфікація: Бакалавр з економіки
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Бакалаври спеціальності «Економіка» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування економічних теорій і методів та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Зокрема, освітньо-професійна програма бакалаврів за спеціальністю «Економіка» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері макро-, мезо- та мікроекономіки, економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського та управлінського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства. Бакалаври спеціальності «Економіка» отримують комплекс знань, умінь та навиків, необхідний для вирішення завдань у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній сферах господарської діяльності, втілення новітніх концепцій управління людськими ресурсами, розроблення соціально-орієнтованих заходів економічного розвитку суб’єктів господарювання.
Набуті компетентності: – уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та підприємницьких інтересів; – уміння збирати та обробляти дані, оцінювати отримані результати, приймати рішення та аргументовано їх захищати; – уміння виконувати прикладні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; – уміння здійснювати постановку та формалізацію економічних задач, розв’язувати їх з допомогою методів економіко-математичного моделювання та сучасних програмних засобів; – уміння аналізувати та оцінювати ресурси, витрати, проекти, бізнес-процеси, бізнес-модель підприємства, фінансово-економічний стан підприємства, потенціал підприємства, результати діяльності підприємства, соціально-економічний розвиток регіону, виявляти і використовувати резерви поліпшення показників діяльності; – уміння діагностувати зовнішнє середовище, визначати стратегію та формувати бізнес-модель підприємства, моделювати та контролювати бізнес-процеси; – уміння розробляти довгострокові, поточні та оперативні плани діяльності підприємства та його підрозділів, бізнес-плани, інвестиційні проекти; – уміння проводити дослідження ринку праці та процесів у соціально-трудовій сфері, визначати та обґрунтовувати оптимальні форми організації праці для конкретного суб’єкта господарювання, оцінювати економічну ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці; – уміння формувати політику підбору та розвитку персоналу, розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці; – уміння розробляти та впроваджувати в практику суб’єктів господарювання сучасні технології управління персоналом з дотриманням вимог законодавства України.
– здатність продемонструвати знання і розуміння економічних понять, наукових економічних теорій та методів; – здатність продемонструвати розуміння впливу економічних рішень у суспільному, соціальному й екологічному контексті; – здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання; – здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати оперативні рішення; – здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній зі сфер економіки: економіка підприємства; економіка праці та управління персоналом; – здатність продемонструвати знання нормативно-правового забезпечення господарської діяльності підприємств; – здатність продемонструвати поглибленні знання аналізу системи адміністративних, інформаційних та мотиваційних характеристик діяльності персоналу.
– здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю на підприємстві, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства; – здатність продемонструвати знання та розуміння економічного механізму підприємства, організаційного забезпечення його функціонування, прийомів, методів та інструментів управлінського обліку, економічного аналізу, прогнозування, планування, економічного стимулювання, контролю; – здатність продемонструвати знання новітніх технологій виробництва, форм та методів організації операційної діяльності підприємства; – здатність продемонструвати знання основних закономірностей формування трудових відносин в ринкових умовах та особливостей функціонування сфери соціального захисту найманих працівників.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Скворцов Ігор Борисович, e-mail: ihor.b.skvortsov@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою