Економіка

6.051.00.00 Економіка
Кваліфікація: Бакалавр з економіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Бакалаври спеціальності «Економіка» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування економічних теорій і методів та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Зокрема, освітньо-професійна програма бакалаврів за спеціальністю «Економіка» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері макро-, мезо- та мікроекономіки, економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського та управлінського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства. Бакалаври спеціальності «Економіка» отримують комплекс знань, умінь та навиків, необхідний для вирішення завдань у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній сферах господарської діяльності, втілення новітніх концепцій управління людськими ресурсами, розроблення соціально-орієнтованих заходів економічного розвитку суб’єктів господарювання.
Набуті компетентності: – уміння виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. – уміння здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами. – уміння пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати. – уміння застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. – уміння застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. – уміння аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин. – уміння прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси. – уміння використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів. – уміння обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. – уміння самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. – уміння проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. – уміння поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
– здатність оцінювати потенціал підприємства, обгрунтовувати стратегію його розвитку та формувати бізнес-модель. – здатність застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних управлінських рішень у сфері операційної діяльності підприємства. – здатність розробляти інвестиційні проекти та обґрунтовувати управлінські рішення у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. – здатність впливати на ефективність господарської діяльності підприємства на засадах використання методів планування, організування, мотивування, господарського обліку, контролювання і регулювання.
– демонструвати здатність на основі знань у сфері економіки підприємства, розуміння економічних явищ і процесів підприємства оцінювати його потенціал, обгрунтовувати стратегію його розвитку та формувати бізнес-модель. – показувати вміння правильно вибирати і застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних управлінських рішень у сфері операційної діяльності підприємства. – демонструвати здатність розробляти інвестиційні проекти та обґрунтовувати управлінські рішення у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. – знати і застосовувати методи планування, організування, мотивування, господарського обліку, контролювання і регулювання господарської діяльності підприємства.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Ємельянов Олександр Юрійович, e-mail: Oleksandr.Y.Yemelianov@lpnu.ua.
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою