Економіка бізнесу

6.051.00.03 Економіка бізнесу
Кваліфікація: Бакалавр з економіки за спеціалізацією економіка бізнесу
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук. Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження та презентацій результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.
Набуті компетентності: 1. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, 2. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 3. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач. 4. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 5. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності. 6. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин. 7. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 8. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 9. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність. 10. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
1. Демонструвати здатність оцінювати бізнес-середовище, потенціал бізнесу та можливості його розвитку, обґрунтовувати стратегію бізнесу, формувати бізнес-план та бізнес-модель. 2. Показувати вміння правильно вибирати і застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для фінансово-економічного обґрунтування управлінських рішень у сфері операційної діяльності бізнес-структур. 3. Показувати вміння правильно вибирати і застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для розроблення та обгрунтування інноваційно-інвестиційних рішень у бізнесі 4. Демонструвати навички формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності бізнес-процесів та розвитку бізнесу.
1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 2. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами України та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми Стеців Ірина Семенівна, e-mail: irina.s.stetsiv@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у приватному, державному та громадському секторах економіки в різних сферах економічної діяльності, зокрема в: фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній, соціальній, управління людськими ресурсами.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою.