Облік і оподаткування

6.071.00.00 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Бакалавр з обліку і оподаткування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКTC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Студенти отримують: необхідні знання, вміння та навички, для виконання обліково-аналітичних функцій та типових задач діяльності у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра: облік і аудит у підприємницькій діяльності, в управлінні банками, діяльності бюджетних установ, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.
Програмні результати навчання: Знання (ЗН) 1. концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; 2. критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. Уміння (УМ) 1. розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів. Комунікація (КОМ) 1. донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; 2. здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. Автономія і відповідальність (АіВ) 1. управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 2. відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб; 3. здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми - кандидат економічних наук, доцент Воськало Володимир Іванович.
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією в галузі обліку і оподаткування. Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: бухгалтер-експерт, бухгалтер, ревізор, аналітик, консультант з податків і зборів, економічний радник, аудитор
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами.