Фінанси, банківська справа та страхування

6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, складання кваліфікаційного екзамену та захист кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування. Надання студентам знань щодо побудови фінансової системи та її значення для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності фінансових відносин, особливостей функціонування фінансового ринку, діяльності фінансових інституцій, методів формування і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях; формування умінь та практичних навичок застосування сучасних методів та інструментів управління фінансами у сферах оподаткування, банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших суб’єктів господарювання, управління фінансовими ризиками, оптимізації міжбюджетних відносин та підготовка студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.
Набуті компетентності: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Знати механізм функціонування державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.
Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Використовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій. Застосовувати методи аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі реалізації фінансових стратегій, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності діяльності корпорацій. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами, використовуючи фінансову інфраструктуру. Аналізувати доходи і видатки держави, об’єднаних територіальних громад та фінансовий стан суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів. Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.е.н., доц. Гориславець Павло Анатолійович [pavlo.a.horyslavets@lpnu.ua]
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у фінансових установах, в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування на посадах з виконанням професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування; діяльність у сфері бухгалтерського обліку, комерційної діяльності та управління; діяльність у сфері державного та муніципального управління; нагляд у сфері бюджетування та оподаткування, управління на рівні районів, міст, внутрішніх міських районів, територіальних громад, а також започатковувати власний бізнес. Посади рівня «фахівці» встановлено Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), зокрема: 1461 менеджер (з фінансів, страхування, лізингу, у сфері надання кредитів); 1468 менеджер (з страхування майна, відповідальності, особового страхування); 2441.2 аналітик (з банківської діяльності, з інвестицій); 244.2 аналітик (з питань фінансово-економічної безпеки, з кредитування); 1231 провідний економіст, фінансист, бухгалтер, фінансовий аналітик, спеціаліст з проведення тендерів та державних закупівель.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Освітня програма містить три практичні лінії для вибору здобувачами із спеціалізованою поглибленою підготовкою: «Корпоративні фінанси», «Публічні фінанси» та «Фінанси і кредит». Програма реалізовується українською мовою. Окремі освітні компоненти можуть викладатись іноземною (англійською) мовою.