Фінанси, банківська справа та страхування

6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень у сфері публічних та корпоративних фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна кар’єра. Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій; оподаткування підприємств; діяльність організацій на фінансовому ринку; організування банківської справи, банківські операції та їх проведення; біржові операції банків; валютне регулювання; операції у сфері оподаткування; організування моніторингу податкової служби; страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій; фінансовий менеджмент; маркетинг фінансово — кредитної сфери; організування та вдосконалення інформаційних систем у банках, фінансових органах, органах податкової та митної служб.
Програмні результати навчання: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. Застосовувати методи фінансового контролінгу для аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі диверсифікації, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їхньої діяльності. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами на засадах дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності, використовуючи наявну фінансову інфраструктуру. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів. Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із урахуванням напрямів монетарної політики держави. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг з урахуванням процедур електронних публічних закупівель, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Набуті компетентності: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Досліджувати економічні явища і процеси у фінансовій сфері та оцінювати їх вплив на фінансовий потенціал корпорацій, обираючи для цього оптимальні економіко-математичні методи і моделі та інформаційні системи і технології. Застосовувати методи фінансового контролінгу для аналізування фінансових ресурсів та грошових потоків корпорацій в процесі диверсифікації, оцінювати рівень податкового навантаження та ефективності їхньої діяльності. Проектувати та розвивати фінансові відносини із контрагентами на засадах дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності, використовуючи наявну фінансову інфраструктуру. Аналізувати доходи і видатки держави та об’єднаних територіальних громад та стан фінансів суб’єктів господарювання сфери публічних фінансів. Здійснювати процедури макроекономічного фінансового прогнозування і планування, формування державних соціальних програм, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів та із урахуванням напрямів монетарної політики держави. Здійснювати аналізування умов та правил продажу фінансових продуктів та надання фінансових послуг з урахуванням процедур електронних публічних закупівель, провадити діяльність щодо укладання договорів, використовуючи методи банківського та страхового маркетингу. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.е.н., доц. Гориславець Павло Анатолійович [pavlo.a.horyslavets@lpnu.ua]
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у фінансових установах, в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування на посадах з виконанням професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування; діяльність у сфері бухгалтерського обліку, комерційної діяльності та управління; діяльність у сфері державного та муніципального управління; нагляд у сфері бюджетування та оподаткування, управління на рівні районів, міст, внутрішніх міських районів, територіальних громад, а також започатковувати власний бізнес. Посади рівня «фахівці» встановлено Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), зокрема: 1461 менеджер (з фінансів, страхування, лізингу, у сфері надання кредитів); 1468 менеджер (з страхування майна, відповідальності, особового страхування); 2441.2 аналітик (з банківської діяльності, з інвестицій); 244.2 аналітик (з питань фінансово-економічної безпеки, з кредитування); 1231 провідний економіст, фінансист, бухгалтер, фінансовий аналітик, спеціаліст з проведення тендерів та державних закупівель.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Освітня програма містить три практичні лінії для вибору здобувачами із спеціалізованою поглибленою підготовкою: Лінія 1. «Корпоративні фінанси» пропонує поглиблену підготовку фахівців, які знають принципи та вміють застосовувати методи аналізування та оптимізування процесів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів нефінансових корпорацій, зокрема, аналізувати та здійснювати фінансову роботу з виконання фінансових стратегій суб’єктів підприємництва, досліджувати грошові потоки корпорацій, інвестиційну діяльність, оцінювати рівень податкового навантаження із врахуванням факторів зовнішнього середовища. Лінія 2. «Публічні фінанси» пропонує підготовку фахівців, які здатні поглиблено досліджувати процеси формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на макрорівні, формування і реалізацію державної фінансової стратегії і тактики, зокрема аналізувати доходи і видатки держави та державних суб’єктів господарювання, здійснювати процедури державного фінансового прогнозування і планування, фінансового контролю в умовах децентралізації публічних фінансів. Лінія 3. «Фінанси і кредит» пропонує поглиблену підготовку фахівців, які знають і вміють застосовувати сучасні методи дослідження тенденцій розвитку фінансового ринку, аналізувати операційну та інвестиційну діяльність фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу, використовувати сучасні інструменти для мінімізації фінансових ризиків. Програма реалізовується українською мовою. Окремі освітні компоненти можуть викладатись іноземною (англійською) мовою.