Менеджмент

6.073.00.00 Менеджмент
Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Набуті компетентності: • базові знання з фундаментальних природничих наук, про закономірності розвитку історії, економіки, менеджменту і права, основні філософські категорії та загальнонаукові методи; • базові знання і розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту, принципів, законів, функцій; • знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі менеджменту; • здатність продемонструвати базові знання у сфері стратегічного, операційного, інноваційного, антикризового, фінансового, інвестиційного, антисипативного, креативного управління організаціями та їх підрозділами; • базові знання для роботи у сфері інноваційної діяльності на низовому рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно – правових форм, в органах державної влади, місцевого самоврядування; • здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння процесів реалізації зовнішньоекономічних операцій, їх організаційного, фінансового, ресурсного, юридичного, логістичного, митного, транспортного, експедиційного, страхового, управлінського супроводу; • здатність продемонструвати поглиблені знання і розуміння процесів міжнародної співпраці та міжнародного бізнесу, інтегрування та глобалізації, факторів та параметрів сучасного міжнародного економічного середовища, систем управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю; • поглиблені знання про теорію та практику логістики в основних функціональних сферах діяльності підприємства (постачання, виробництво, дистрибуція, транспортування, складування, управління запасами) та з формування логістичної інфраструктури суб’єктів господарювання; • знання з логістичного менеджменту: володіння сучасними методами управління системою матеріальних потоків, методичними прийомами у визначенні ефективності логістики з використанням сучасних IT-технологій, методами підвищення конкурентоспроможності підприємств за рахунок логістичних компетенцій.
• застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань управління підприємствами та організаціями, використовуючи відомі методи; • системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в управлінні підприємствами та організаціями; • здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; • поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності підприємств та організацій з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; • уміння використовувати професійні знання, навички та компетенції в менеджменті для дослідження економічних явищ і процесів на макро- та мікрорівні; • уміння планувати різноманітні види діяльності, здійснювати побудову організаційних структур управління організаціями і підрозділами, використовувати ефективні системи мотивування працівників та оплати праці, забезпечувати ефективний контроль якості робіт і регулювання управлінських процесів; • уміння встановлювати та підтримувати взаємовідносини із зовнішнім середовищем, аналізувати кон'юнктуру ринку інноваційних продуктів, приймати оптимальні управлінські рішення у сфері інноваційної діяльності, забезпечувати їх документальний супровід та ефективну реалізацію на усіх рівнях управління; • уміння досліджувати іноземні ринки, формувати технології зовнішньоекономічних операцій, укладати та виконувати угоди з іноземними контрагентами, розробляти міжнародні проекти; • уміння обґрунтовувати, діагностувати та реалізовувати різноманітні види зовнішньоекономічної діяльності, забезпечувати митне оформлення та декларування товарів; • уміння на основі проведених досліджень розробити рекомендації щодо ефективного використання людських ресурсів суб’єктам господарювання; • уміння розробляти та здійснювати кадрову політику, забезпечувати цілеспрямований розвиток персоналу організації; • уміння імплементувати теорію логістики в систему менеджменту підприємства, формувати та розвивати ключові компетенції у сфері логістичної діяльності; • уміння оптимізувати систему управління запасами, транспортно-складську, постачальницько-збутову та виробничу системи, ідентифікувати та усувати «вузькі» місця в логістичних системах.
• уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); • здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; • здатність бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Бойко Віталій Володимирович, моб. тел.: 0971850400, e-mail: vitalii.v.boiko@lpnu.ua.
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері менеджменту: керівники виробничих, функціональних та інших підрозділів; керівники малих підприємств; менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; професіонали у сфері державної служби; фахівці в галузі освіти; технічні фахівці в галузі управління; управлінці в соціально-економічній сфері.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовами.