Маркетинг

6.075.00.00 Маркетинг
Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - ідентифікувати та пояснити термінологію з маркетингу; - описати та інтерпретувати теоретичні засади товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, інформаційного та організаційного забезпечення маркетингової діяльності; - діагностувати та прогнозувати стан ринку і маркетингового середовища функціонування підприємства; - знайти рішення щодо узгодження маркетингової, логістичної, фінансової, виробничої та інших видів діяльності підприємства; - визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих маркетингових рішень.
- збирати й накопичувати інформацію про стан вітчизняних та зарубіжних ринків з метою проведення відповідних консультацій; - організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та реагування на зміни його стану; - оцінювати ефективність маркетингової діяльності; - реалізовувати плани діяльності за складовими комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, комунікація та аналізувати ефективність їх виконання; - формувати плановий бюджет маркетингової діяльності; - розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту, удосконалення асортименту та якості продукції, встановлення ціни на товар, рівня обслуговування клієнтів.
- здатність використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з маркетингу; - здатність ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення проблемних маркетингових ситуацій на засадах використання концепції реінжинірингу та бенчмаркінгу.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня