Маркетинг

6.075.00.00 Маркетинг
Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з маркетингу та орієнтує на подальшу професійну та наукову кар’єру, пов’язану з маркетинговою діяльністю. Освітньо-професійна програма має п’ять практичних ліній: маркетинг, маркетинг послуг, маркетинг у сфері торгівлі, Інтернет-маркетинг, маркетингова логістика. Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, маркетингові дослідження, комплекс маркетингу, товарна політика, цінова політика, політика комунікацій, маркетингова логістика, Інтернет-маркетинг.
Набуті компетентності: - Діяти соціально-відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. - Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології. - Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. - Здатність продемонструвати знання та розуміння функціонування системи маркетингу на підприємстві. - Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта - Здатність продемонструвати знання та розуміння у сфері встановлення та підтримання взаємовідносин ділового партнерства із суб’єктами ринку. - Здатність продемонструвати знання основних складових у сфері розроблення маркетингової товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства з урахуванням максимального задоволення потреб споживачів та існуючих ризиків. - Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. - Здатність продемонструвати знання особливостей різних видів товарів та послуг, типів ринку та їх впливу на маркетингову діяльність організації - Здатність продемонструвати знання у сфері Інтернет-маркетингу.
- Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень. - Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. - Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. - Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення. - Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію. - Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. - Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності. - Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. - Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища. - Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу. - Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
- Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. - Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою Бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.е.н., проф. Мних Ольга Богданівна
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією у сфері економіки. Робочі місця у державному, приватному та громадському секторах економіки. Посади відповідно до ДК 003:2010: агенти з торгівлі майном; організатори із збуту; технічні та торговельні представники; брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів; агенти з комерційних послуг та торговельні брокери; агенти рекламні, торговці (обслуговування бізнесу та реклами), представники з реклами; помічники керівників; продавці в магазинах, дегустатори (рекламна діяльність), демонстратори товарів (рекламна діяльність), демонстратори-консультанти з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування, продавці непродовольчих і продовольчих товарів продавці-консультанти; продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Немає