Міжнародні економічні відносини

6.292.00.00 Міжнародні економічні відносини
Кваліфікація: Бакалавр міжнародних економічних відносин
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 3 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Немає.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційних екзаменів, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Мета освітньої програми: Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю. Предметна область (галузь знань, спеціальність): Галузь знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах міжнародних економічних відносин та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики міжнародної економіки. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази міжнародних економічних відносин з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку світового господарства, що поглиблює фаховий світогляд і забезпечує підґрунтя, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: освітньо-професійна програма має чотири практичні лінії: міжнародна економіка, міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність, міжнародні економічні відносини у сфері медіа-комунікацій та ІТ, економіка митної діяльності.
Набуті компетентності: 1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Знання закономірностей функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя. 3. Знання тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки. 4. Знання особливостей розвитку міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності, принципів формування інвестиційного портфеля, методів оцінювання ефективності портфельних та реальних інвестицій. 5. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів. 6. Знання процедури підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних угод, структури, змісту, типових форм зовнішньоторговельної документації. 7. Знання особливостей тарифного регулювання міжнародної торгівлі, сучасної міжнародної боргової політики. 8. Знання особливостей зовнішньоторгових угод та контрактів, міжнародних та національних стандартів аудиту зовнішньоекономічних операцій. 9. Знання методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, процедур збору статистичної інформації, виявлення тенденцій розвитку і взаємозв’язків у світовій економіці. 10. Знання основ функціонування інформаційних систем, що використовуються для обробки міжнародної економічної інформації. 11. Знання основних категорій, принципів та функцій міжнародної торгівлі, а також форм міжнародної електронної торгівлі. 12. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій.
1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Вміння аналізувати інтеграційні процеси, етапи та типи міжнародних інтеграційних угруповань. 3. Уміння аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій. 4. Обґрунтовувати теоретичні концепції державного регулювання міжнародної торгівлі товарами і послугами. 5. Аналізувати структуру глобальної економіки за різними критеріями економічного розвитку. 6. Вміння виявляти тенденції при дослідженні бізнес-процесів. 7. Уміння оцінювати маркетингове середовище діяльності ТНК, розробляти стратегії виходу ТНК на нові ринки. 8. Уміння здійснювати комунікації в межах соціального діалогу. 9. Уміння будувати вибірку, яка б доказово репрезентувала результати наукових досліджень. 10. Здійснювати порівняльній аналіз основних моделей та стратегій економічного розвитку країн. 11. Уміння формувати організаційну структуру підприємства, оптимально приймати управлінські рішення, вдало застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародних економічних відносин. 12. Уміння проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі здійснення кадрового моніторингу та формувати ефективну систему управління персоналом у сфері міжнародної економічної діяльності. 13. Уміння оцінювати ризики інноваційного розвитку та їх вплив на результати діяльності підприємства. 14. Уміння вести комерційні переговори з укладання зовнішньокомерційних контрактів та угод про співпрацю. 15. Уміння проводити аудит зовнішньоекономічних операцій на підставі вивчення фінансових документів та звітів. 16. Уміння аналізувати міжнародний рух капіталу та його основні форми, прямі і портфельні закордонні інвестиції. 17. Уміння контролювати інноваційні процеси та використовувати навички управління інноваційними проектами у міжнародному масштабі. 18. Уміння здійснювати розрахунки, пов’язані зі здійсненням митного обслуговування міжнародних перевезень. 19. Уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування та реалізації управлінських рішень у сфері міжнародних економічних відносин. 20. Уміння досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та глобального економічного середовища.
1. Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами. 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти та технології для забезпечення ефективних професійних комунікацій.
Академічна мобільність: Мобільність заохочується та визначається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Виробнича практика.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Босак Андрій Остапович
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003): - керівники виробничих та інших основних підрозділів; - керівники функціональних підрозділів; - керівники малих підприємств без апарату управління; - професіонали в галузі економіки; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою.