Міжнародні економічні відносини

6.292.00.00 Міжнародні економічні відносини
Кваліфікація: Бакалавр міжнародних економічних відносин
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 3 роки і 10 місяців
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток світового господарства, форм міжнародних економічних відносин і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва. Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин. Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин. Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні програмні продукти.
Набуті компетентності: 1. Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень 2. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності 3. Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.
Блок 01. Міжнародна економіка 1.1 Здатність обирати найкращі форми зовнішньоекономічних операцій. 1.2. Здатність проводити комплексне маркетингове дослідження зовнішнього ринку, пошук, вибір та встановлення контактів із закордонним партнером. 1.3. Здатність аналізувати конкурентні матеріали, складати конкурентний лист, здійснювати економічне обґрунтування зовнішньоекономічних операцій. 1.4. Уміння проведення комерційних переговорів з контрагентами та підписання зовнішньоторговельних контрактів. 1.5. Здатність застосовувати методи і технології управління витратами підприємства та вміти розробляти бюджети у сфері міжнародних економічних відносин. Блок 02. Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність 2.1. Здатність аналізувати особливості розвитку міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності, структуру світового фінансового ринку, підходи до управління міжнародним інноваційним процесом. 2.2. Здатність використовувати отримані знання для аналізу особливостей організації торгівлі фінансовими інструментами на різних національних ринках та євроринку. 2.3. Здатність використовувати навички управління інноваційними проектами у міжнародному масштабі. 2.4. Здатність аналізувати та оцінювати інноваційний потенціал підприємства, а також конкурентоспроможність інноваційного підприємства. 2.5. Розуміння особливостей обліку, оподаткування і міжнародного страхування у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності. Блок 03. Економіка міжнародних комунікацій та ІТ 3.1. Здатність розуміти і дотримуватися дипломатичного протоколу та ділового етикету при веденні переговорів. 3.2. Здатність здійснювати міжнародний економічний аналіз у сфері медіа комунікацій та ІТ. 3.3. Здатність використовувати інформаційні системи та технології в управлінні міжнародними економічними відносинами у сфері медіа комунікацій та ІТ. 3.4. Розуміння значення корпоративної соціальної відповідальності та врахування факторів культурного середовища країн у сфері медіа комунікацій та ІТ. 3.5. Здатність використовувати системи міжнародної електронної торгівлі у сфері медіа комунікацій та ІТ. Блок 04. Економіка митної діяльності 4.1. Здатність аналізувати нормативно-правові акти, які регулюють митну діяльність в Україні і за кордоном. 4.2. Здатність проводити економічну діагностику митної діяльності, а також розрахунок економічних показників цієї діяльності. 4.3. Здатність формулювати обґрунтовані адресні пропозиції та рекомендації за результатами діагностування предмета та об’єкта дослідження. 4.4. Здатність аргументувати використання інструментарію і технологій інформатизації митної діяльності. 4.5. Здатність вести документообіг та здійснювати митне оформлення іноземних інвестицій, а також оцінювати витрати щодо здійснення митної діяльності.
1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції. 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин. 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку. 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них. 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі. 7. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин. 8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками. 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України і вищими навчальними закладами зарубіжних країн
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської роботи. Можливе стажування за кордоном.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Босак Андрій Остапович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва. andrii.o.bosak@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері міжнародних економічних відносин: банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, туристичні фірми, міжнародні організації, органи державного управління та місцевого самоврядування, підприємства, науково-дослідні інститути і лабораторії, консультаційні організації, які займаються проблемами міжнародних економічних відносин та міжнародної економіки.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами