Економіка підприємства

8.051.00.01 Економіка підприємства
Кваліфікація: Магістр з економіки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальну спеціалізацію «Економіка підприємства», в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: керівник, управитель, фахівець, професіонал у сфері економіки, викладач вищого навчального закладу. Освітньо-професійна програма репрезентує спеціальну освіту та професійну підготовку за спеціалізацією «Економіка підприємства» з двома вибірковими блоками професійного спрямування: економіка підприємства; економічний розвиток підприємства. Освітньо-професійна програма ґрунтується на результатах сучасних прикладних досліджень вітчизняного й іноземного ринку праці у сфері економіки, враховує особливості функціонування суб’єктів економіки на мікрорівні, їхні актуальні потреби та вимоги до фахівців з економіки.
Набуті компетентності: – формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем; – розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності; – вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово; – розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; – дотримуватися принципів академічної доброчесності; – оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді; – обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; – збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; – приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень; – застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами; – визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів; – обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; – оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень; – розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем; – організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
– обгрунтовувати фінансову структуру підприємства, розробляти бюджети підприємства, обгрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефективної економічної діяльності підприємства на засадах використання економічних методів та інструментів; – визначати конкурентні переваги підприємства, розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо підвищення його конкурентоспроможності; – застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для розроблення та обґрунтування стратегічних управлінських рішень на підприємстві. – оцінювати рівень інноваційного розвитку та інноваційний потенціал підприємства, розробляти стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. – застосовувати процесні моделі для прийняття рішень щодо управління розвитком підприємства.
– донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; – здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України і вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Козик Василь Васильович, e-mail: vasyl.v.kozyk@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робочі місця у державному та приватному секторах різних галузей економіки на керівних посадах у сфері економічного обґрунтування рішень щодо управління активами, ресурсами, проектами, бізнес-процесами, інтегральними характеристиками стану й результатами фінансово-економічної діяльності підприємств та їхніх структурних підрозділів, а також у вищих навчальних закладах на посадах викладачів.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою.