Управління персоналом та економіка праці

8.051.00.02 Управління персоналом та економіка праці
Кваліфікація: Магістр з економіки
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 4 місяці
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення та/або діяльності: сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати інноваційні та управлінські задачі функціонування економічних систем, управління персоналом та економіки праці. . Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.
Набуті компетентності: - формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. - розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. - вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. - розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. - дотримуватися принципів академічної доброчесності. - оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. -обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. - збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
- приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. - застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. - визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. - обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. - оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. - розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. - організовувати розроблення та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. - розробляти моделі й механізми інтегрування структурних підрозділів підприємств на засадах інтелектуалізації управління, впроваджувати методи оцінювання процесу інтелектуалізації підприємств на таких ієрархічних щаблях: міжкорпоративному; підприємств; рівнів управління; систем менеджменту; підрозділу; моделі управління загалом. - застосовувати інструментарій рейтингового оцінювання результативності інтелектуалізації систем управління та моделювання механізмів приросту особистісно-командних інтелектуально-знаннєвих активів суб’єктів господарювання. - моделювати інноваційні системи та процеси, організовувати базовий захист інтелектуальної власності при реалізації інноваційної політики, знати способи залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для інноваційної діяльності, формувати команди проекту та використовувати інструменти контролінгу інноваційної діяльності. Лінія 1. Управління персоналом та економіка праці - удосконалювати систему управління знаннями організації в умовах розвитку інтелектуального суспільства та економіки знань. - формувати сприятливий соціально-психологічний клімат в організації. - розробляти та впроваджувати ефективну систему управління талантами в організації. Лінія 2. Соціально-поведінкова економіка - удосконалювати модель ефективної поведінки персоналу за різних умов та аналізувати соціометричні мапи міжособистісних та професійних зв’язків персоналу підприємства. - забезпечувати професійну активність, суб’єктність, творче ставлення до професії та особистісного розвитку, що сприяє ефективному розв’язанню професійних проблем. - розробляти соціально-економічне обґрунтування управлінських рішень.
- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; - здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України і вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Любомудрова Надія Петрівна, e-mail: nadiia.p.liubomudrova@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати на підприємствах різної організаційної форми в державному та приватному секторах різних галузей економіки на таких посадах: керівників департаментів людських ресурсів, керівників підрозділів з управління персоналом; керівників підрозділів з маркетингових досліджень ринку праці; спеціалістів у сферах менеджменту людських ресурсів та економістів-аналітиків. Згідно з Класифікатором професій України ДК 003:2010 (2412.2) на посаді: професіонал у галузі праці та зайнятості; аналітик у сфері професійної зайнятості; економіст з праці; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт із соціальної відповідальності; інженер з нормування праці; інженер з організації праці; інженер з підготовки кадрів; інженер з профадаптації; інструктор передових методів праці; оцінювач професійної кваліфікації; професіонал з розвитку персоналу.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою