Управління персоналом та економіка праці

8.051.00.02 Управління персоналом та економіка праці
Кваліфікація: Магістр з економіки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 4 місяці
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Об’єкт вивчення та/або діяльності: сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати інноваційні та управлінські задачі функціонування економічних систем, управління персоналом та економіки праці. . Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.
Програмні результати навчання: - формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. - розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. - вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. - розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. - дотримуватися принципів академічної доброчесності. - оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. -обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. - збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. - формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. - розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. - вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. - розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. - дотримуватися принципів академічної доброчесності. - оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. -обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. - збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; - здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами України і вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Любомудрова Надія Петрівна, e-mail: nadiia.p.liubomudrova@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускники можуть працювати на підприємствах різної організаційної форми в державному та приватному секторах різних галузей економіки на таких посадах: керівників департаментів людських ресурсів, керівників підрозділів з управління персоналом; керівників підрозділів з маркетингових досліджень ринку праці; спеціалістів у сферах менеджменту людських ресурсів та економістів-аналітиків. Згідно з Класифікатором професій України ДК 003:2010 (2412.2) на посаді: професіонал у галузі праці та зайнятості; аналітик у сфері професійної зайнятості; економіст з праці; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт із соціальної відповідальності; інженер з нормування праці; інженер з організації праці; інженер з підготовки кадрів; інженер з профадаптації; інструктор передових методів праці; оцінювач професійної кваліфікації; професіонал з розвитку персоналу.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою