Прикладна економіка

8.051.00.04 Прикладна економіка
Кваліфікація: Магістр з економіки за спеціалізацією "Прикладна економіка"
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Магістри спеціальності "Економіка" здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади методології наукової та професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для конструктивного вирішення складних проблем та ефективного виконання завдань інноваційного характеру в професійній діяльності в умовах невизначеності. Зокрема, освітньо-професійна програма магістрів за спеціалізацією "Прикладна економіка" ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері прикладної економіки, підприємництва та менеджменту, управління витратами та бюджетування на підприємствах, соціально-економічної діагностики, бізнес-планування та аудиту, прикладної економетрії, зовнішньоекономічної та митної діяльності, офшорного бізнесу, управління проектами та програмами розвитку підприємств. Магістри спеціалізації "Прикладна економіка" отримують комплекс знань, умінь та навиків, необхідний для вирішення широкого спектру економічних завдань на підприємствах промисловості, будівництва та транспорту у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній (діагностичній), обліково-контрольній, проектній сферах.
Набуті компетентності: • базові знання з гуманітарних, природничих, соціальних та поведінкових наук, закономірностей та механізмів розвитку економіки на мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях, економіко-математичного апарату, основних філософських категорій та загальнонаукових методів дослідження; • поглиблені знання і розуміння системи економічного забезпечення реалізації різних видів діяльності підприємства (виробничої, маркетингової, логістичної, соціально-кадрової, інноваційної, інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності); • поглиблені знання вітчизняного та міжнародного нормативно-правового забезпечення економічної діяльності підприємств різних форм власності і видів діяльності; • поглиблені знання і розуміння системи управління економічною діяльністю підприємств на засадах планування економічних перспектив розвитку, організування, контролювання, регулювання економічної діяльності, мотивування персоналу, формування економічних методів менеджменту, економічного обґрунтування управлінських рішень; • поглиблені знання і розуміння механізмів фінансово-економічного, інформаційно-аналітичного забезпечення систем менеджменту підприємств.
• уміння планувати, контролювати та регулювати економічну діяльність підприємств на засадах розроблення спектру стратегічних і тактичних економічних планів, прогнозування фінансово-економічних перспектив функціонування підприємств, бюджетного планування, калькулювання собівартості продукції та ціноутворення, моніторингу, попереднього, поточного та завершального контролю, реалізації регулювальних заходів в економічній сфері; • уміння здійснювати комплексну, часткову та елементну соціально-економічну діагностику різних факторів, сфер, видів, параметрів функціонування підприємств; • уміння забезпечувати фінансово-економічний супровід бізнес-планів започаткування і ведення підприємницької діяльності, різноманітних інноваційних та інвестиційних проектів і програм розвитку підприємств; • уміння здійснювати управління фінансово-економічним потенціалом, розвитком, результатами, стійкістю та безпекою підприємств; • уміння налагоджувати, розвивати та балансувати економічний механізм взаємовідносин зі стейкхолдерами (споживачами, постачальниками, державними та місцевими органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, консалтинговими, аудиторськими, юридичними організаціями) у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності підприємств.
• здатність формувати стійкий світогляд, демонструвати розуміння сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури, морально-етичних цінностей, політичну свідомість, поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації; • здатність обирати ефективну стратегію і тактику економічного розвитку підприємств, оптимізовувати витрати, грошові потоки, цінову політику, забезпечувати рентабельність, платоспроможність, фінансову незалежність, ділову активність; • здатність реалізовувати фінансово-економічний потенціал підприємств, забезпечувати ефективну діяльність та взаємодію зі стейкхолдерами на внутрішніх та міжнародних ринках; • здатність розробляти та приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення за результатами соціально-економічної діагностики діяльності підприємств; • здатність економічно обґрунтовувати та обирати перспективні види бізнесу, інноваційні та інвестиційні проекти і програми розвитку підприємств.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської дипломної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Мельник Ольга Григорівна, моб. тел.: 0677917251, e-mail: olia_melnyk@ukr.net Контактна особа – Адамів Марта Євгенівна, моб. тел.: 0676996514, e-mail: marta_adamiv@i.ua
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою