Економіка бізнесу

8.051.00.05 Економіка бізнесу
Кваліфікація: Магістр з економіки за спеціалізацією економіка бізнесу
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері економіки та орієнтує на актуальну спеціалізацію "Економіка бізнесу", в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: керівник, управитель, фахівець, професіонал у сфері економіки, викладач вищого навчального закладу.
Програмні результати навчання: - Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем. - Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності. - Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. - Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. - Дотримуватися принципів академічної доброчесності. - Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. - Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. - Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань. - Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. - Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами. - Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів. - Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. - Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. - Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. - Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської дипломної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Гарант освітньої програми – Колещук Орест Ярославович, e-mail: orest.y.koleshchuk@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією у сфері економіки. Робочі місця у державному, приватному та громадському секторах економіки. Посади відповідно до ДК 003:2010: 1231 головний економіст, директор з економіки, начальник (лабораторії техніко-економічних досліджень, планово-економічного бюро цеху, планово-економічного відділу); 1238 керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 2310 викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2414.2 аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; 2441.2 аналітик з інвестицій, економіст, економіст з планування, економічний радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою