Облік і оподаткування

8.071.00.01 Облік і оподаткування
Кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКTC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи, складання державного екзамену.
Характеристика освітньої програми: Студенти отримують: необхідні знання, вміння та навички, для виконання обліково-аналітичних функцій у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту; здатність ефективно вирішувати складні задачі в сфері обліку та оподаткування з використанням сучасних технічних засобів і новітніх методик та формування потенціалу особистого наукового й фахового вдосконалення в руслі глобальних тенденцій розвитку європейських та світових цінностей. Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування і орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю, облік і аудит в управлінні банками, облік і аудит діяльності бюджетних установ, оподаткування діяльності суб’єктів господарювання. Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі обліку і оподаткування з акцентом на здатності здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність. Спеціалізована підготовка фахівців спеціальності «Облік і оподаткування» для вирішення прикладних задач та наукової діяльності у предметній сфері знань.
Набуті компетентності: - сучасних уявлень про виконання проектних, організаційних, контрольних, методичних та технологічних функцій, вирішуючи при цьому питання визначення облікової політики підприємства, організації роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера; - базових уявлень про складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структури та чисельності працівників; - сучасних уявлень про організацію внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності; - базових уявлень про розподіл функціональних обов’язків фахівців бухгалтерії; - сучасних уявлень з проектування та покращання системи інформаційного забезпечення управління; - базових уявлень з організації облікових робіт, бухгалтерської звітності, внутрішньогосподарського контролю; - сучасних уявлень з організації роботи сектору відповідного відділу, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку; - базових уявлень щодо захисту інтересів підприємства в системі макро- і мікро-економічних зв’язків на основі звітності; здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності; забезпечення точності і достовірності господарських операцій, виконання графіка документообігу; - сучасних уявлень з організації роботи з управління фінансами підприємства, прогнозування і складання фінансового плану, сплатою податків і обов’язкових платежів, залучення кредитів та їх погашення.
- володіння методами обліку грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, фондів та фінансових результатів, приватизаційних процесів; - здатність використовувати професійні знання у галузі обчислення податків, оформлення відповідної документації, складання бухгалтерської звітності; планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємства, підготовки аудиторського висновку, організації та надання консультаційних послуг; - здатність використовувати знання і вміння розробляти превентивні заходи забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; - володіння методами організації контрольно-ревізійної роботи, удосконалення обліково-аналітичної роботи на підприємстві; - володіння методами аналізу ефективності використання основних і оборотних засобів, окремих напрямів діяльності підприємства.
- здатність використовувати професійні знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту; - здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової політики підприємств, складання звітності, здійснення облікових процесів; - здатність аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремі напрямки діяльності підприємства, контролювати стан і достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, необоротних і оборотних активів, проводити ревізію виробничої та господарської діяльності підприємства; - здатність планувати аудиторські перевірки, складати програми аудиту, проводити аудит окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємства; - здатність організовувати і надавати консультаційні послуги.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми - кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович.
Професійні профілі випускників: Робота за фахом і кваліфікацією в галузі обліку і оподаткування. Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: головний бухгалтер, головний ревізор, фінансовий директор, державний податковий інспектор, аналітик, аудитор, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та англійською мовами.