Фінанси, банківська справа та страхування

8.072.00.01 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи та страхування
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1 рік 4 місяці
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Акцент робиться на формуванні універсальних професійних знань, аналітичних, комунікативних, організаторських навичок інтегративного вирішення завдань, що досягається через таксономію навчальних цілей у сфері фінансів, банківської справи і страхування. Освітньо-професійна програма має чотири практичні лінії: корпоративні фінанси, публічні фінанси, фінанси і кредит, міжнародні фінанси.
Набуті компетентності: (ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ): Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів. Застосовувати концептуальні знання методології дослідження проблем фінансових відносин у фінансових та нефінансових корпорацій.
Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів. Використовувати інструментарій і технології сучасного менеджменту в управлінні фінансовими та нефінансовими установами (фінансового контролінгу,бюджетування, податкового моніторингу, санації, оптимізації бізнес-процесів). Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем. Обирати та застосовувати економіко-математичні методи та моделі та визначати переваги їх прикладного застосування у діяльності фінансових та нефінансових корпорацій. Програмні результати навчання у термінах НРК:
Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи знання сучасних досягнень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. Розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів до оцінювання результатів фінансової діяльності.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна [liudmyla.o.shkvarchuk@lpnu.ua]
Професійні профілі випускників: Випускники магістерської програми мають можливості працевлаштування у фінансових установах, на підприємствах різних форм власності, у державних та муніципальних органах управління фінансами на посадах з виконанням професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування; банківська справа, діяльність у сфері бухгалтерського обліку, комерційної діяльності та управління; діяльність у сфері державного та муніципального управління; нагляд у сфері бюджетування та оподаткування, управління на рівні районів, міст, внутрішніх міських районів, територіальних громад. Посади відповідно до ДК 003:2010: 1461. Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва; 1462. Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу; 1463. Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів; 1465. Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень; 1466. Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування; 1467. Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів; 1468. Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування; 1469. Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва; 2414. Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій; 2413. Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами; 2419.3. Професіонали державної служби та місцевого самоврядування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма носить комплексний характер, що проявляється у підготовці професіоналів для ключових сфер фінансової системи. За вибором здобувачів окремі освітні компоненти викладаються іноземною (англійською) мовою. Програма має яскраво виражену практичну спрямованість, що виявляється у наявності лабораторних робіт, обов’язкових індивідуальних прикладних завдань при виконанні курсових проектів та у вимогах до кваліфікаційної роботи.