Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.073.00.01 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Кваліфікація: Магістр з менеджменту
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Магістри спеціальності «Менеджмент» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері менеджменту, опановують загальні засади методології наукової та професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для конструктивного вирішення складних проблем та ефективного виконання завдань інноваційного характеру у професійній діяльності в умовах невизначеності. Освітньо-професійна програма магістрів за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері менеджменту та ділового адміністрування, економіки бізнесу, інфраструктури малого та середнього бізнесу, маркетингового менеджменту у малому і середньому бізнесі, податкового менеджменту, прогнозування економічних процесів , інформаційних систем і технологій в управлінні організацією, електронної комерції, соціоніки, управління персоналом в електронному бізнесі, управління поставками в електронному бізнесі, технології лідерства в організації, управлінні конфліктами, HR - стратегії підприємства, мотивації персоналу, управлінні знаннями і талантами. Магістри спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» отримують комплекс знань, умінь та навиків, достатній для управління суб’єктами у державному та приватному секторах економіки на керівних посадах підприємств і організацій різних організаційно - правових форм і видів економічної діяльності, суб’єктами бізнесу, їх структурними підрозділами, широким спектром процесів та операцій у сфері менеджменту і адміністрування, а також у вищих навчальних закладах на посадах викладачів.
Набуті компетентності: - критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; - ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; - проектувати ефективні системи управління організаціями; - обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; - планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; - мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; - організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; - застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.
- вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; - демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; - вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); - вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); - ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; - розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання; - поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків господарської діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність підприємства.
- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; - здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Мельник Ольга Григорівна, моб. тел.: 0677917251, e-mail: olia_melnyk@ukr.net Контактна особа – Галаз Ліна Володимирівна, моб. тел.: 0677227076, e-mail: lina.v.halaz@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою