Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.073.00.01 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Кваліфікація: Магістр з менеджменту
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТC
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Магістри спеціальності «Менеджмент» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері менеджменту, опановують загальні засади методології наукової та професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для конструктивного вирішення складних проблем та ефективного виконання завдань інноваційного характеру у професійній діяльності в умовах невизначеності. Освітньо-професійна програма магістрів за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері менеджменту та ділового адміністрування, економіки бізнесу, інфраструктури малого та середнього бізнесу, маркетингового менеджменту у малому і середньому бізнесі, податкового менеджменту, прогнозування економічних процесів , інформаційних систем і технологій в управлінні організацією, електронної комерції, соціоніки, управління персоналом в електронному бізнесі, управління поставками в електронному бізнесі, технології лідерства в організації, управлінні конфліктами, HR - стратегії підприємства, мотивації персоналу, управлінні знаннями і талантами. Магістри спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» отримують комплекс знань, умінь та навиків, достатній для управління суб’єктами у державному та приватному секторах економіки на керівних посадах підприємств і організацій різних організаційно - правових форм і видів економічної діяльності, суб’єктами бізнесу, їх структурними підрозділами, широким спектром процесів та операцій у сфері менеджменту і адміністрування, а також у вищих навчальних закладах на посадах викладачів.
Програмні результати навчання: - знання механізму виявлення цінностей і ціннісних орієнтацій особи, управління ними із застосуванням інноваційних персонал-технологій; - знання методів, техніки, залученої технології, передових шкіл управління в галузі підготовки керівників кадрових служб і управління поведінкою персоналу; - уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності; - уміння розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани поточної діяльності, плани забезпечення ресурсами усіх видів, бізнес-плани та контролювати їх виконання; - уміння здійснювати раціональну організацію власної праці та праці підлеглих, розподіляти повноваження, використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці, підтримувати організаційну культуру, забезпечувати реалізацію управлінських рішень; - уміння застосувати методи менеджменту для формування ділових відносин суб’єктів бізнесу з державними, приватними та громадськими інститутами, що його обслуговують; оптимального використання ресурсів суб’єктів господарювання і організацій, що забезпечують організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне, фінансово-кредитне обслуговування бізнесу; - уміння застосовувати знання для обґрунтування та вибору методів та інструментів податкового менеджменту в сфері адміністрування податкових зобов’язань підприємства, які характерні в умовах податкової системи України; - уміння ухвалювати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, поєднувати різноманітні економіко-математичні методи та моделі планування, організування та оцінювання результативності господарської діяльності підприємств і організацій; - уміння використовувати ситуаційний/системний підхід до пошуку, розвитку креативних, талановитих працівників; - уміння використовувати навики групового потенціалу, володіння знаннями про інноваційні технології управління людськими ресурсами організації; - уміння використовувати методи формування стабільного висококваліфікованого персоналу, оцінювання стану плинності кадрів, розробки та впровадження заходів щодо підвищення стабільності кадрів та керування мобільністю персоналу організацій; Комунікація - здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту; - здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування та розвитку ділової кар’єри та професійної етики; - здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних проблем розвитку суспільства; - здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; - здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), принципів, законів, технології, методів менеджменту організацій, процесу прийняття управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва, особливостей розв'язання конфліктів в процесі вирішення завдань професійної діяльності; - здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з менеджменту, маркетингу, фінансів, логістики, економіки для ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки; - здатність продемонструвати поглиблені знання нормативно-правового забезпечення діяльності організацій різних видів економічної діяльності, його законодавчого регулювання і відповідальності; - здатність розкривати соціально-економічну сутність явищ та процесів господарської діяльності організацій, оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки, мати цілісне уявлення про систему розвитку організації, аналізувати і використовувати історичний досвід у вирішенні актуальних проблем вітчизняної економіки.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Мельник Ольга Григорівна, моб. тел.: 0677917251, e-mail: olia_melnyk@ukr.net Контактна особа – Галаз Ліна Володимирівна, моб. тел.: 0677227076, e-mail: linagalaz@rambler.ru
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою