Менеджмент інноваційної діяльності

8.073.00.02 Менеджмент інноваційної діяльності
Кваліфікація: Магістр з менеджменту за спеціалізацією «Менеджмент інноваційної діяльності»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Магістри спеціальності «Менеджмент» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері менеджменту, опановують загальні засади методології наукової та професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для конструктивного вирішення складних проблем та ефективного виконання завдань інноваційного характеру у професійній діяльності в умовах невизначеності. Освітньо-професійна програма магістрів за спеціалізацією «Менеджмент інноваційної діяльності» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері управління інноваційним розвитком організації, креативного менеджменту і маркетингу інновацій, економіки інноваційної діяльності, її контролінгу та управління ризиками, організування такої діяльності інноваційного забезпечення конкурентоспроможності організації, проектування інноваційних продуктів та моделювання інноваційних бізнес-процесів для різних видів економічної діяльності, їх організування. Магістри спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності» отримують комплекс знань, умінь та навиків, достатній для управління суб’єктами інноваційної діяльності, їх структурними підрозділами, широким спектром процесів та операцій в інноваційній діяльності.
Програмні результати навчання: - здатність продемонструвати поглиблені знання фундаментальних засад та сучасних тенденцій розвитку стратегічного, проектного, фінансового менеджменту; - здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері формування та розвитку ділової кар’єри та професійної етики; - уміння спілкуватись рідною та іноземною мовою із широкою професійною спільнотою та громадськістю в усній та письмовій формі із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; - уміння інтегрувати та застосовувати одержані теоретичні знання на практиці для розв’язання управлінських завдань у сфері інноваційної діяльності; - уміння планувати, організовувати, контролювати та регулювати зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях економіки, використовувати сучасні механізми мотивування персоналу у сфері інноваційної діяльності; - уміння досліджувати ринкове середовище, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг діяльності конкурентів, мобілізовувати можливості для покращення якості та підвищення конкурентоспроможності інноваційних продуктів і підприємства (організації, установи) на внутрішньому, зовнішньому ринках та у віртуальному середовищі; - уміння використовувати основні складові креативності в інноваційній діяльності підприємства (організації, установи), застосовувати сучасні методи генерації інноваційних ідей, формувати креативне середовище та реалізовувати сучасні механізми мотивування творчого потенціалу учасників інноваційного процесу; - уміння ідентифікувати витрати на інноваційну діяльності за бухгалтерським, податковим і управлінським підходами, групувати їх за різними ознаками, застосовувати сучасні методи калькулювання собівартості та визначення ціни інноваційних продуктів; - уміння використовувати збалансовану систему показників, сучасні методи і технології контролінгу інноваційної діяльності підприємства (організації, установ); - уміння поєднувати різні економіко-математичні методи та моделі аналізування та оцінювання ризиків інноваційної діяльності, приймати управлінські рішення та розробляти заходи зниження їхнього впливу на ефективність інноваційних проектів; - здатність адаптуватись до нових непередбачуваних ситуацій та приймати оперативні конструктивні рішення; - здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти інноваційними проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання; - здатність продемонструвати поглиблені знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації у сферах економіки та інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств (організацій), управління їх інноваційним розвитком, проектування та моделювання інноваційних бізнес-процесів, оптимізації системи менеджменту інноваційного підприємства (організації), контролінгу інноваційної діяльності, креативного менеджменту, маркетингу інновацій, управління ризиками інноваційної діяльності; - здатність продемонструвати поглиблені знання та розуміння класичних і сучасних підходів до менеджменту інноваційної діяльності, принципів, законів, технологій, методів менеджменту інноваційної діяльності, процесів обґрунтування та прийняття інноваційних управлінських рішень, розв’язання конфліктів у межах науково-технічної співпраці.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Мельник Ольга Григорівна, моб. тел.: 0677917251, e-mail: olia_melnyk@ukr.net Контактна особа – Кулініч Тетяна Володимирівна, моб. тел.: 0675894757, e-mail: tculia@gmail.com
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою