Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.073.00.04 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Кваліфікація: Магістр з менеджменту за спеціалізацією "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері менеджменту та зокрема менеджменту зовнішньоекономічної діяльності й орієнтує на актуальну спеціалізацію «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», в межах якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра: керівник, менеджер, управитель, фахівець, професіонал у сфері зовнішньоекономічної діяльності, викладач закладу освіти. Освітньо-професійна програма репрезентує спеціальну освіту та професійну підготовку магістрів за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з трьома вибірковими блоками професійного спрямування: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, управління міжнародним бізнесом, управління міжнародною туристичною діяльністю. Освітньо-професійна програма ґрунтується на результатах сучасних прикладних досліджень вітчизняного та іноземного ринку праці у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, враховує особливості функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, їхні актуальні потреби та вимоги до фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Передбачає часткове викладання професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою у контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів.
Програмні результати навчання: 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями. 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних завдань. 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом). 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 14. Налагоджувати, розвивати та балансувати взаємовідносини зі стейкхолдерами (експортерами, імпортерами, споживачами, митно-брокерськими агенціями, державними органами влади, фінансово-кредитними, транспортними, логістичними, страховими, юридичними організаціями) у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 15. Досліджувати ринки ЄС, здійснювати порівняльно-аналітичний моніторинг конкурентів, стратегічно планувати, діагностувати та підвищувати конкурентоспроможність ЄС.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми і контактна особа – Жежуха Володимир, моб. тел.: +380973468921, e-mail: volodymyr.y.zhezhukha@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; - викладачі; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою та частково англійською мовою