Логістика

8.073.00.07 Логістика
Кваліфікація: Магістр з менеджменту
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми, захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на фундаментальних постулатах і результатах сучасних теоретико-прикладних досліджень у сфері менеджменту та зокрема логістики й орієнтує на актуальну спеціалізацію «Логістика», в межах якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра: керівник, менеджер, управитель, фахівець, професіонал у сфері логістики, викладач закладу освіти. Освітньо-професійна програма репрезентує спеціальну освіту та професійну підготовку магістрів за спеціалізацією «Логістика» з двома вибірковими блоками професійного спрямування: логістика, транспортна логістика. Освітньо-професійна програма ґрунтується на результатах сучасних прикладних досліджень вітчизняного та іноземного ринків освітніх послуг, науково-технічних розробок та праці у сфері логістики і враховує їхні актуальні вимоги та потреби. Передбачає часткове викладання професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою у контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів Ключові слова: менеджмент, система управління, логістика, управління ланцюгами поставок.
Програмні результати навчання: - знання, розуміння та критичне осмислення сучасних трендів, основних теорій та парадигм логістики - знання принципів, функцій та процедур проектування логістичних систем - знання сучасних концепцій і технологій управління ланцюгами поставок - знання понятійного апарату та методичного інструментарію, що використовується в системі управління фінансовими потоками в логістичних системах - знання сучасних методів управління логістичними витратами, особливості їх обліку, аналізу та планування - знання принципів організації інформаційних потоків в логістичній системі, методології проектування інформаційної системи логістики - знання методології проведення наукових досліджень та консультаційної діяльності у сфері логістики. - вміти критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах - вміти ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення - вміти проектувати ефективні системи управління організаціями - вміти обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї - вміти планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах - мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність - організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті - вміти застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією - вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами - демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач - вміти забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу - вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) - вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу) - вміння застосовувати системний, інтегрований та процесно-орієнтований підходи в управлінні логістикою та ланцюгами поставок - уміння розробляти алгоритм проектування логістичні системи різних інтеграційних рівнів; прогнозувати та моделювати діяльність логістичних систем і окремих підсистем - вміння розробляти стратегічні, оперативні та поточні плани логістичної діяльності підприємства - вміння здійснювати логістичний контролінг - вміння обирати та впроваджувати відповідні інформаційні системи та технології в управлінні ланцюгами поставок. - вміння донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності - здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію. - вміння управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах - відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.е.н., доцент Чорнописька Наталія Вікторівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Робочі місця у приватному та публічному секторах, у різних галузях економіки на керівних посадах у сфері логістики, управління структурними підрозділами з логістики, широким спектром процесів та операцій у наданні логістичних послуг, а також у закладах вищої освіти на посадах викладачів, наукових співробітників.