Бізнес-адміністрування

8.073.00.09 Бізнес-адміністрування
Кваліфікація: Магістр з менеджменту за спеціалізацією бізнес-адміністрування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма "Бізнес-адміністрування" ґрунтується на результатах сучасних прикладних досліджень вітчизняного та іноземного ринку праці у сфері бізнес-адміністрування та враховує його актуальні вимоги і потреби. Передбачає часткове викладання професійно-орієнтованих дисциплін англійською мовою у контексті сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів.
Програмні результати навчання: 1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та у міжпредметних галузях; 3. Поглиблені знання класичної та сучасної теоретико-методологічної та методико-прикладної бази управління діяльністю вітчизняних та міжнародних бізнес-структур. 4. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 5. Уміння ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 6.Уміння проектувати ефективні системи управління організаціями; 7. Уміння обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 8. Уміння планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 9. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 10. Уміння організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 11.Уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 12. Вміння спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами; 13. Уміння демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 14. Уміння забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 15. Вміння делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 16. Вміння планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 17. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 18. Використання іноземних мов у професійній діяльності.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та університетами.
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Дуляба Наталія Іванівна, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент( +(380) 977972824, Nataliia.I.Duliaba@lpnu.ua)
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003): - вищі посадові особи державних органів влади; - вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій; - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - професіонали в галузі економіки; - викладачі університетів та вищих навчальних закладів; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою