Міжнародна економіка

8.292.00.01 Міжнародна економіка
Кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Міжнародні відносини
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження практики та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Магістри спеціальності "Міжнародні економічні відносини" здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навички у сфері міжнародних економічних відносин, опановують загальні засади методології наукової та професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для конструктивного вирішення складних проблем та ефективного виконання завдань інноваційного характеру у професійній діяльності в умовах невизначеності. Зокрема, освітньо-професійна програма спрямована на розвиток теоретико-методологічної та методико-прикладної бази міжнародних економічних відносин з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку світового господарства, що поглиблює фаховий світогляд і забезпечує підґрунтя подальшої професійної та наукової кар’єри. Програма містить три освітньо-професійні практичні блоки: міжнародна економіка, міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність, економіка митної діяльності.
Набуті компетентності: - Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. - Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності і на межі предметних галузей
- Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. - Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.
- Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються - Використання іноземних мов у професійній діяльності
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів: Кінгстонський університет, Лондон, Великобританія; Академія Леона Козмінського, Варшава, Польща; Вища економічна школа, Білосток, Польща
Практика/стажування: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Чернобай Ліана Іванівна, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор ((032) 258-22-89; +(380) 68 587 03 48, Liana.I.Chernobaj@lpnu.ua)
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003): - вищі посадові особи державних органів влади; - вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій; - керівники підприємств, установ та організацій; - керівники малих підприємств без апарату управління; - професіонали в галузі економіки; - викладачі університетів та вищих навчальних закладів; - інші професіонали; - інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою