Науки про Землю

6.103.00.00 Науки про Землю
Кваліфікація: Бакалавр з наук про Землю
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми та складання кваліфікаційного екзамену
Характеристика освітньої програми: Освітня програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з наук про Землю та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: космічний моніторинг Землі, картографія та геотехнічний інжиніринг. Студенти напрямку «Науки про Землю» отримують необхідні знання для космічної, геодезичної, картографічної та геоінформаційної підготовки. Фахівці з наук про Землю володіють необхідними знаннями в області геофізики, геодезії, геодинаміки, метеорології, технологіями створення карт і планів для різних сфер виробництва та науки, створюють бази геоданих для різноманітних геоінформаційних систем. Лабораторні заняття проводяться із використанням сучасного геодезичного та картографічного обладнання і програмного забезпечення. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні польові та камеральні роботи, знайомляться із структурами відповідних підприємств, набувають навички щодо опрацювання результатів вимірювань тощо. Загальний обсяг освітньо-професійної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 24 кредити, цикл природничо-наукової підготовки – 65 кредитів, цикл професійної та практичної підготовки – 151 кредит.
Набуті компетентності: - систематичне розуміння базових аспектів та концепцій наук про Землю; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах та виконувати роботу застосовуючи базові навички за професійною тематикою; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для розв’язування завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов; - здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
- здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач, оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації даних; - застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; - здатність управляти інформацією з первинних та вторинних інформаційних джерел, включаючи відтворення інформації через електронний пошук; - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач наук про Землю.
- здатність продемонструвати знання та розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі наук про Землю; - здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області наук про Землю; - здатність продемонструвати базові знання принаймні в одній з областей наук про Землю: космічному моніторингу Землі, картографії, геотехнічному інжинірингу; - здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування задач спеціальності, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов; - здатність продемонструвати базові знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі наук про Землю.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з наук про Землю є навчальні та кваліфікаційні навчально-технологічні практики, які проходять в лабораторіях Інституту геодезії, спеціалізованих установах Національної академії наук, відомчих установах науково-інженерного профілю
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф., д.т.н., Савчук Степан Григорович, тел. +380972133775, ssavchuk@polynet.lviv.ua
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – космічний моніторинг Землі. Проводить комплекс робіт із збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів в геодезії, геофізиці, геодинаміці та метеорології. Використовує сучасні методи космічного моніторингу, інформаційних технологій для повноцінного забезпечення можливостей глобальних супутникових навігаційних систем (GNSS). Застосовує методи космічного моніторингу і прогнозу геодинамічних явищ, атмосферних процесів і кліматичних змін, гравітаційного і магнітного полів Землі. Розв’язує різноманітні задачі космічного моніторингу на основі використання GNSS технологій. Професійний профіль – картографія. Проводить роботи з проектування та створення різноманітних карт, включно з топографічними, політико-адміністративними, геологічними, демографічними, економічними, туристичними, навчальними тощо. Здійснює атласне картографування природних і соціально-економічних явищ. Картографічні роботи виконує за сучасними цифровими (графічними та геоінформаційними) технологіями. Виконує веб-картографування. Проводить роботи зі створення та ведення картографічних баз даних, реєстрів географічних назв. Виконує роботи з розроблення геоінформаційних систем різного призначення. Професійний профіль – геотехнічний інжиніринг. Проводить комплекс геодезичних, геологічних, геофізичних, геотехнічних та пов’язаних з ними вишукувальних та консультаційних робіт у сферах інженерно-технічного забезпечення проектів будівництва інженерних споруд і будівель та геотехнічного контролю безпеки під час їх будівництва та експлуатації. Застосовує сучасні технології еколого-техногенного моніторингу для комплексного моделювання взаємодії будівель і споруд з геологічним середовищем. Використовує методичні підходи прикладного геодинамічного аналізу для рішення прогнозних і пошукових задач, оцінювання ризиків від стихійних лих з метою надання експертних висновків.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: немає