Геодезія та землеустрій

6.193.00.00 Геодезія та землеустрій
Кваліфікація: Бакалавр з геодезії та землеустрою
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми
Характеристика освітньої програми: Освітня програма базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень з геодезії та землеустрою та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: геодезія, землеустрій та кадастр, оцінка землі та нерухомого майна, геоінформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування. Студенти напрямку «Геодезія та землеустрій» отримують необхідні знання для геодезичної, фотограмметричної, землевпорядкувальної та геоінформаційцної підготовки. Фахівці з геодезії та землеустрою володіють необхідними знаннями в області топографії, геодезичного та навігаційного приладознавства, кадастру, оцінки нерухомості, аерознімальних робіт, технологіями створення карт і планів для різних сфер виробництва та науки, створюють бази геоданих для різноманітних геоінформаційних систем. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого геодезичного, фотограмметричного та картографічного обладнання і програмного забезпечення, це у першу чергу електронні тахеометри, цифрові нівеліри, цифрові фотограмметричні станції, різноманітні GPS-приймачі. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні польові та камеральні роботи, знайомляться із структурами геодезичних підприємств, набувають навички щодо опрацювання геодезичних вимірів тощо. Загальний обсяг освітньо-професійної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки — 87 кр., цикл професійної підготовки — 153 кр.
Набуті компетентності: Здатність продемонструвати знання та розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі геодезії та землеустрою. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області геодезії та землеустрою. Здатність продемонструвати базові знання принаймні в одній з областей геодезії та землеустрою: геодезія; землевпорядкування та кадастр;оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи і технології; фотограмметрія та дистанційне зондування. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов. Здатність продемонструвати базові знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії та землеустрою.
Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач, оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації даних. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи. Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач геодезії та землеустрою. Здатність демонструвати розуміння основ охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Систематичне розуміння базових аспектів та концепцій геодезії та землеустрої. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах та виконувати роботу застосовуючи базові навички за професійною тематикою. Уміння організації власної діяльності для ефективного управління часом. Уміння застосовувати та інтегрувати знання і розуміння дисциплін інших інженерних галузей. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. Навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в групах. Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з геодезії та землеустрою є навчальні та кваліфікаційні навчально–технологічні практики, які проходять в лабораторіях Інституту геодезії, геодезичному полігоні в м. Бережани, навчально-науковому геоінформаційному центрі в смт. Східниця, топографо-геодезичних підприємствах, кадастрових бюро, відомчих установах інженерного профілю.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Проф. д.т.н. Глотов Володимир Миколайович. 0979341978, volodymyr.m.hlotov@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Професійний профілі — Інженерна геодезія, Космічна геодезія Виконує геодезичні роботи при будівництві та експлуатації споруд. Проводить комплекс робіт при спеціалізованих маркшейдерських роботах та при гідрологічних вишукуваннях. Виконує геодезичні вимірювання GPS методами та опрацювання даних. Вимірює прискорення вільного падіння та їх градієнти в пунктах фізичної поверхні Землі. Професійний профіль – Геопросторове моделювання Проводить роботи зі створення та ведення геопросторових даних, формування національної інфраструктури геопросторових даних. Виконує роботи з проектування та створення за сучасними цифровими технологіями різноманітних карт, включно з топографічними, інвентаризаційними, кадастровими, оперативними тощо. Проводять роботи з розроблення та підготовки до видання атласів. Здійснює веб-картографування. Виконує роботи з проектування та розроблення геоінформаційних систем різного призначення. Професійний профіль — землеустрій та кадастр Виконує реєстрацію земель та веде облік кількості та якості земель. Проводить земельно-кадастрову інвентаризацію земель і зонування території населених пунктів. Проектує межі, роздержавлення і приватизацію земель. Виконує грошову оцінку земель. Здійснює правове та економічне забезпечення кадастрових робіт. Організує та планує землевпорядні роботи. Проводить державний контроль за використанням і охороною земель. Професійний профіль — оцінка землі та нерухомого майна Студенти за професійним спрямуванням «Оцінка землі та нерухомого майна» застосовуючи законодавчу та нормативно-правову базу, методичні підходи займаються організацією та виконанням робіт з оцінки землі та нерухомого майна, формуванням звітів з оцінки. В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у розроблені різного роду документації, пов’язаної з оцінкою землі та нерухомого. Практичні заняття проводяться з використанням сучасного навчального обладнання та програмних продуктів. Професійний профіль — геоформаційні системи і технології Виконує роботи з проектування та створення геоінформаційних систем різноманітного скерування, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології тощо. Реалізує впровадження та експлуатацію вказаних вище геоінформаційних систем. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі геоінформаційного аналізу. Професійний профіль — фотограмметрія та дистанційне зондування Проектує та реалізує знімальні роботи території з використанням аерознімання, повітряного та наземного лазерного сканування. Виконує комплекс робіт з опрацювання цифрових та фотограмметричних зображень з метою отримання топографічних і тематичних планів та карт для картографії, земельного кадастру, екології та ін. Займається опрацюванням космічних знімків для формування баз даних в тематичному картографуванні. Проводить польові роботи з прив’язки знімків та дешифрування аерокосмічних зображень.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість проходження навчальних та кваліфікаційних навчально –технологічних практик за кордоном.