Картографія

8.103.00.02 Картографія
Кваліфікація: Магістр з Наук про Землю
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Набуті компетентності: - демонстрація знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі картографії; - здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації; - показ знань сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі природничих наук про Землю; - знання базових понять цифрової картографії; - знання основних нормативно-правових актів у сфері наук про Землю; - знання методів та порядку проведення проектування, редагування, складання, оновлення, підготовки до видання та видання карт; - знання про походження, способи відображення на топографічних і тематичних картах різних топонімів для підготовки висококваліфікованих спеціалістів з картографії і для їх подальшої виробничої діяльності.
- вміло використовувати інформаційні ресурси при проведенні наукових досліджень, з використанням високих стандартів текстового аналізу; - використовувати теоретичні та практичні здобутки гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності вирішення поставленої задачі чи дослідження; - уміння застосовувати картографічний метод дослідження; - уміння здійснювати моніторинг, спрямований на забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища на основі застосування матеріалів космічного знімання; - уміння створювати тематичні карти і атласи; - уміння використовувати комп’ютерні технології для вирішення задач комплексного інформаційного забезпечення геоінформаційних систем (ГІС) і створення цифрових картографічних матеріалів; - уміння застосовувати знання по введенню, обробці й виведенню графічної й атрибутивної інформації в ГІС, організації і роботі банків та баз картографічних даних; - уміння здійснювати художнє проектування карт і атласів різної тематики, застосовувати технічну та художню графіку, кольорову та світлотіньову пластику при проектуванні картографічних творів.
- здатність використання різноманітних методів та інформаційних технологій для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Голубінка Юлія Ігорівна, к.т.н., доцент кафедри КГМ
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня