Геотехнічний інжиніринг

8.103.00.03 Геотехнічний інжиніринг
Кваліфікація: Магістр з наук про Землю за спеціалізацією: «Геотехнічний інжиніринг»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Природничі науки
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з геофізики, геології, геодезії, картографії, геодинаміки, метеорології і кліматології та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 103 «Науки про Землю» зі спеціалізації «Геотехнічний інжиніринг» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл загальної підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.
Програмні результати навчання: - здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в області наук про Землю; - здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації; - показ знань сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі природничих наук про Землю; - знання базових понять в області геотехнічного інжинірингу; - здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в області наук про Землю; - здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації; - показ знань сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі природничих наук про Землю; - знання базових понять в області геотехнічного інжинірингу; - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення поставлених фахових завдань; - системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; - здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються; - здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, навчатись впродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержане навчання та професійну діяльність.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки магістрів з наук про Землю є практика за темою магістерської роботи, яка проходить в лабораторіях Інституту геодезії, будівельних і інжинірингових компаніях та відомчих установах інженерного профілю.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доц. викладач кафедри ІГД Смірнова Ольга Миколаївна, 258-23-87, olha.m.smirnova@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Магістр з наук про Землю спеціалізації «Геотехнічний інжиніринг» може займати такі посади: науковий співробітник, інженер-проектувальник , інженер-дослідник в галузі інжинірингу, викладач, асистент вищого навчального закладу, керівник виробничого підрозділу, керівник функціонального підрозділу, фахівець з геотехнічного інжинірингу на будівельних підприємствах та інжинірингових компаніях.
Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Інші особливості програми: Можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).