Геопросторове моделювання

8.193.00.02 Геопросторове моделювання
Кваліфікація: Магістр з Геодезії та землеустрою
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією Геопросторове моделювання з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; - здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі геодезії та землеустрою; - здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої; - уміння виконувати геопросторове моделювання для забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища на основі застосування матеріалів космічного знімання; - уміння використовувати комп'ютерні технології для вирішення задач геопросторового аналізу та картографічного відображення просторових даних; - уміння застосовувати знання, що стосуються створення інфраструктури геопросторових даних; - уміння застосовувати сучасні веб-технології для створення та забезпечення доступу до карт в мережі інтернет; - уміння використовувати сучасні ГІС для моделювання та створення електронних картографічних моделей.
- здатність ефективно вибирати відповідні засоби і методи для розв’язування завдань в сфері геопросторового моделювання; - застосовувати знання зі збору, опрацювання та візуалізації графічної й атрибутивної інформації в ГІС, з організації й роботи банків і баз картографічних даних, 3-D моделювання; - здійснювати математико-статистичне опрацювання результатів науково-прикладної діяльності; - планувати та завершувати наукові дослідження, використовувати результуючі компетентності для підготовки й виконання плану досліджень згідно з визначеними часовими рамками; - застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач з геодезії та землеустрою; - інтегрувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення професійних задач, використовуючи відомі методи; - виконувати відповідні експериментальні дослідження, застосовуючи дослідницькі навички за професійною тематикою; - використовувати інформаційні ресурси із застосуванням високих стандартів текстового аналізу.
- формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті; - оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; - здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні обґрунтовані висновки та знання до фахівців, нефахівців та осіб, які навчаються.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Сосса Ростислав, д.г.н.,завідувач кафедри КГМ
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня