Землеустрій та кадастр

8.193.00.03 Землеустрій та кадастр
Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією «Землеустрій та кадастр» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС. в т.ч.: цикл загальної підготовки підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої; - здатність реалізовувати інвестиційні цільові програми розвитку земельних ресурсів, здійснювати контроль за використання та охороною земель; - знання нормативно-правової, методичної бази державних кадастрів та землеустрою, оцінки земельних ресурсів та нерухомого майна; - знання і розуміння методів і засобів використання геодезичної техніки при виконанні робіт із землеустрою; - знання і розуміння методології та методики ведення інформаційно-реєстраційних робіт в кадастрі, охороні та використанні земель.
- розроблення принципів державного управління земельними ресурсами, загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель, упорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та створення нових; - використання професійної термінології та форм вираження у сфері кадастру та землеустрою; - розробка методів прогнозних оцінок для підтримки прийняття рішень на підставі аналізу даних кадастру; - збирання, зберігання, накопичення, опрацювання, моделювання та аналіз кадастрової та землевпорядної інформації; - організація та управління земельно-кадастровим виробництвом роботами по оцінці земельних ресурсів та нерухомого майна; - аналіз методів геопросторових кадастрових даних для використання в науковій і практичній діяльності.
- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; - здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя; - навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах; - уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки магістрів з геодезії та землеустрою є практика за темою магістерської роботи, яка проходить в лабораторіях Інституту геодезії, топографо-геодезичних підприємствах та відомчих установах інженерного профілю.
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.е.н., доцент кафедри КДТ Музика Наталія Миронівна, 256-26-31, nataliia.m.muzyka@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Виконує роботи з проектування та створення кадастрових систем різноманітного скерування, в тому числі для картографії, земельного кадастру, містобудування, охорони довкілля, геології, гідрології тощо. Створює інформаційний простір для прийняття зважених управлінських рішень на базі аналізу. Проводить наукові дослідження в сфері землеустрою та кадастру, управління територіями. Може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, проводити курси підвищення кваліфікації фахівців виробничої сфери, керувати науковими проектами.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).