Фотограмметрія та дистанційне зондування

8.193.00.06 Фотограмметрія та дистанційне зондування
Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою за спеціалізацією Фотограмметрія та дистанційне зондування
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» зі спеціалізації «Фотограмметрія та дистанційне зондування» з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації. Заохочення студентів використовувати можливості навчання за кордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 6 кр., цикл професійної та практичної підготовки — 84 кр.
Набуті компетентності: - знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення сучасного спеціалізованого фотограмметричного програмного забезпечення та устаткування; - здатність продемонструвати глибокі знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних, моделювання та аналізу отриманих результатів, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у геодезії та землеустрої; - знання теорій опрацювання матеріалів польового та аерокосмічного знімання, даних дистанційного зондування та лазерного сканування для створення та оновлення картографічних матеріалів і підготовки їх до друку; - володіння методиками збору, аналізу та структуризації інформації для наукових досліджень у галузі фотограмметрії та дистанційного зондування.
- виконувати відповідні експериментальні дослідження застосовуючи дослідницькі навички за професійною тематикою; - використовувати стандартизовану термінологію та форми вираження у галузі фотограмметрії та дистанційного зондування; - опрацьовувати цифрові зображення в середовищах спеціального програмного забезпечення; - створення та проектування програмних додатків для забезпечення їх функціонування в складі спеціалізованого фотограмметричного програмного забезпечення; - організація досліджень сучасних методик опрацювання геоданих та оцінки ефективності програмних засобів; - здатність централізованого збору, зберігання, накопичення, опрацювання та аналізу геопросторових та топографічних даних; - ведення та адміністрування інформаційного забезпечення топографо-геодезичних, картографічних та фотограмметричних робіт; - використання методів фотограмметрії для складання топографічних та фронтальних планів об’єктів, а також для вирішення прикладних задач.
- здатність використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - здатність продемонструвати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; - здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж життя; - навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах; - уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки магістрів з геодезії та землеустрою є практика за темою магістерської роботи, яка проходить в лабораторіях Інституту геодезії, топографо-геодезичних, фотограмметричних підприємствах, відомчих установах інженерного профілю
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.т.н., викладач кафедри ФГІ Бабушка Андрій Васильович, тел. 258-26-16, andrii.v.babushka@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Виконує проектування аерознімальних робіт, організовує та проводить роботи з аерознімання, лазерного сканування та планово-висотної прив’язки. Аналізує та опрацьовує дані дистанційного зондування. Проектує спеціалізовані додатки для розширення можливостей фотограмметричного програмного забезпечення. Виконує керівництво проектами. Проводить наукові дослідження в сфері фотограмметрії, дистанційного зондування, геоматики та управління територіями. Може займатися викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах, проводити курси підвищення кваліфікації фахівців виробничої сфери, керувати науковими проектами.
Доступ до подальшого навчання: Можливість подальшого навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).