Космічна геодезія

8.193.00.07 Космічна геодезія
Кваліфікація: Магістр з Геодезії та землеустрою за спеціалізацією Космічна геодезія
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут геодезії
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської роботи
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інженерної геодезії, картографії, землеустрою та кадастру, оцінки землі та нерухомого майна, геоінформаційних систем і технологій, фотограмметрії та дистанційного зондування, космічної геодезії та орієнтує на подальшу професійну і наукову кар’єру. Метою освітньої програми є надати спеціалізовані концептуальні знання та практичні уміння і навички для розв’язання складних професійних задач і проблем за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій і спеціалізацією Космічна геодезія з акцентом на критичному мисленні, інноваційній діяльності та дослідницькій роботі. Підготувати студентів для професійної діяльності та можливості подальшого навчання для здобуття вищого кваліфікаційного рівня. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання магістерських робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрах Інституту геодезії функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Обов’язковим є проходження дослідницької практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи згідно обраної спеціалізації, під час якої студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження. Загальний обсяг навчальної програми: 90 кредитів ЄКТС. в т.ч.: цикл загальної підготовки підготовки — 6 кр., цикл професійної підготовки — 84 кр.
Програмні результати навчання: - визначати просторове положення точок за допомогою супутникових навігаційних систем; - представляти отримані геодезичні виміри у різних системах координат; - знати будову і функціонування GPS, методи GPS спостережень, трансформацію координат пунктів. - визначати просторове положення точок за допомогою супутникових навігаційних систем; - представляти отримані геодезичні виміри у різних системах координат; - знати будову і функціонування GPS, методи GPS спостережень, трансформацію координат пунктів. - здатність використовувати теоретичні знання для оволодіння основами теорії космічної геодезії; - здатність використовувати професійні знання при визначеннях основних параметрів Землі; - здатність використовувати теоретичні знання для дистанційного зондування Землі.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки магістрів з геодезії та землеустрою є практика за темою магістерської роботи, яка проходить в лабораторіях Інституту геодезії, топографо-геодезичних підприємствах та відомчих установах інженерного профілю
Керівник освітньої програми, контактна особа: К.т.н., доцент кафедри Вищої геодезії та астрономії Паляниця Богдан Борисович, 258-27-04, pal-bb@ukr.net
Професійні профілі випускників: Виконання атмосферних досліджень; вивчення гравітаційного поля Землі та його варіацій з часом; визначення та моделювання геодинамічних явищ; визначення топографічної поверхні Світового океану; впровадження сучасних геоінформаційних технологій на основі опрацювання матеріалів дистанційного зондування; створення систем геодезичного та геотехнічного моніторингу довкілля.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Окремі змістові модулі можуть викладатись англійською мовою; можлива академічна мобільність та обмін студентами в рамках міжнародних проектів/грантів, на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів; є можливість навчання закордоном для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (отримання подвійного диплому магістра).