Музеєзнавство, пам'яткознавство

6.027.00.00 Музеєзнавство, пам'яткознавство
Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання державного екзамену з спеціальності на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з музеєзнавства та пам’яткознавства в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі збереження, вивчення і популяризації історико-культурної спадщини та музейної справи. Особлива увага у навчанні звертається на оволодіння іноземними мовами (І-ІІІ курси навчання) – англійською та польською. Освітньо-професійна програма зорієнтована на актуальні вибіркові блоки професійної підготовки, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: • Блок 1. Історія науки і техніки, науково-дослідна робота в музеї, державна політика та правове регулювання в галузі, історія музейної справи України, культурологія, історичне краєзнавство, книгознавство та історія книги, основи маркетингу у галузі. • Блок 2. Дослідницька діяльність у галузі, науково-технічний прогрес як феномен культури, історія пам’яткоохоронної справи України, міжнародне законодавство у галузі, культурна антропологія, локальна історія, урбаністика, рекламно-інформаційна діяльність у галузі.
Набуті компетентності: - здатність продемонструвати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації процесів у професійній галузі - здатність продемонструвати знання та практичні навички з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін; - здатність продемонструвати поглиблені знання з історії, теорії та практики музеєзнавства та пам’яткознавства; - здатність продемонструвати знання законодавства (національного та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності; - здатність продемонструвати знання з теорії та практики музеєзнавства та пам’яткознавства; - здатність продемонструвати знання та розуміння історичних та культурних процесів у національному та європейському контексті; - здатність продемонструвати знання сучасного стану та проблем розвитку музеєзнавства та пам’яткознавства; - здатність продемонструвати розуміння впливу соціокультурних та політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі; - здатність продемонструвати знання основ менеджменту та маркетингу в професійній галузі; - знання історії становлення та формування колекцій провідних музеїв України та світу; - знання визначальних етапів становлення та концептуальних засад музеєзнавства та пам’яткознавства.
- Уміння використовувати основи маркетингу для досягнення цілей пам’яткоохоронних та музейних установ шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів. - Уміння визначати особливості та закономірності розвитку культурно-історичного процесу. - Здатність самостійно організувати роботу з вивчення стародавніх книг у музеї. - Уміння визначати феномени історії науки і техніки в професійній діяльності. - Уміння надавати наукову оцінку музейним предметам. - Знання етичних норм і зобов’язань у сфері музеєзнавства і пам’яткознавства, затверджених в національному законодавстві і дотримання цих зобов’язань у професійній діяльності. - Уміння проводити збір, накопичення і популяризацію відомостей про певну територію з різних точок зору. - Уміння використовувати основи рекламно-інформаційної діяльності для покращення або виходу пам’яткоохоронних та музейних установ на ринок екскурсійних та туристичних послуг. - Уміння комплексно розглядати культуру в усіх її проявах та на різних етапах. - Здатність описувати ґенезу міст, їх хронологічну, просторову, етнічну специфіку, місто як соціальний організм. - Уміння визначати поступальний рух науки і техніки на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи - Уміння проводити первинну дослідницьку роботу музейних предметів. - Знання етичних норм і зобов’язань у сфері музеєзнавства і пам’яткознавства, затверджених в міжнародному законодавстві і дотримання цих зобов’язань у професійній діяльності. - Уміння брати участь в розвитку історичної пам’яті на регіональному або локальному рівні.
аналітичне, синтетичне, критичне мислення
Академічна мобільність: Немає Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 9 кредитів ЄКТС практики – перекладацької та за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Хома Іван Ярославович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та етнокомунікації. Тел.: (032) 258-21-59, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/115
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Музеєзнавство, пам’яткознавство» є діяльність у наданні професійних екскурсійні послуги, збиранні культурних цінностей, робота з експозиційної та науково-дослідної роботи. Це молоді спеціалісти, які володіють широким спектром інформаційних технологій, основами маркетингу та менеджменту в сфері культурної політики, а також двома іноземними мовами. Рівень професійної дозволяє працювати: - екскурсоводом та екскурсознавцем; - спеціалістом державної служби у сфері культури; - менеджером соціокультурної діяльності; - дизайнером музейних експозицій; - організатором галерей та виставок; - дослідником та експертом пам'яток історії та культури; - фахівцем із зберігання культурних цінностей; - музеєзнавцем-істориком; - музейним доглядачем.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня