Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм

6.027.00.03 Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам'яткознавства за спеціалізацією музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 ECTS кредитів
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання державного екзамену з спеціальності на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з музеєзнавства, пам’яткознавства та культурного туризму в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі збереження, вивчення і популяризації історико-культурної спадщини, музейної справи і культурного туризму. Особлива увага у навчанні звертається на оволодіння іноземними мовами (І-ІІІ курси навчання) – англійською та польською. Освітньо-професійна програма зорієнтована на актуальні вибіркові блоки професійної підготовки, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: • Блок 1. Культурна спадщина іконопису, Архівознавство, Атрибуція та експертиза історико-культурних пам’яток, професійна етика, іноземна мова за професійним спрямуванням, історичне краєзнавство, обіг історико-культурних цінностей, основи, управління маркетингу та PRу професійній галузі, урбаністика та міський туризм. • Блок 2. Історична пам’ять і музейні наративи, державна політика та правове регулювання галузі, науково-технічний прогрес як феномен культури, культурна антропологія, міжнародні організації в галузі, локальна історія, іноземна мова за професійним спрямуванням, дизайн мислення, лідерство та командна робота.
Набуті компетентності: Здатність розвивати суспільне усвідомлення ролі культурного надбання; Здатність діяти відповідно до чинного законодавства; (України і міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності; Здатність до експозиційної, науково-фондової, освітньої, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань; Аналізувати витоки і сутність, динаміку розвитку культурного туризму і його соціокультурні наслідки; Здатність проектувати маршрути в сфері культурного туризму; Сформувати етичне ставлення до культурної спадщини, як до основи пам'яткоохоронної діяльності; Здатність забезпечувати ефективне використання та популяризацію об’єктів історико-культурної і природної спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства; Здатність проектувати розвиток музейно-заповідної мережі, закладів музейного типу; Здатність здійснювати взаємодію музейно-заповідної мережі, об’єктів культурної спадщини з туристичною сферою; Комунікувати та співпрацювати з державними і громадськими організаціями, міжнародними музейними й пам’яткоохоронними інституціями; Уміння визначати феномен іконопису;
Уміння здійснювати первинну атрибуцію та експертизу історико-культурних пам’яток; Здатність самостійно здійснювати наукові пошуки в архівах; Здатність описувати ґенезу міст, їх хронологічну, просторову, етнічну специфіку, місто як соціальний організм у контексті розвитку культурного туризму; Уміння надавати експертну оцінку музейним предметам; Знання етичних норм, правил та обов’язків у професійній сфері, затверджених в національному законодавстві й дотримання їх у професійній діяльності; Уміння досліджувати і популяризувати історико-культурну спадщину; Уміння працювати в умовах сучасних управлінських, маркетингових та PRпроцесів; Уміння актуалізувати історичну пам’ять та розрізняти походження і зміст музейних наративів; Уміння комплексно розглядати культуру у контексті сталого розвитку; Уміння розуміти суть державної політики та правову базу в галузі; Уміння визначати поступальний рух науки і техніки в контексті цивілізаційного та історичного розвитку; Уміння працювати в креативному середовищі; Уміння працювати команді лідерів та розвивати лідерські якості; Уміння визначати особливості історико-культурної спадщини окремих регіонів України; Знати про роль міжнародних організацій у галузі історико-культурної спадщини, в збереженні та популяризації культури у світі.
аналітичне, синтетичне, критичне мислення
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 9 кредитів ЄКТС практики – перекладацької та за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Банах Василь Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини. Тел.: (097) 771-29-36, Веб-сайт: https://lpnu.ua/imks
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Музеєзнавство, пам’яткознавство» є діяльність у наданні професійних екскурсійних послуг, актуалізації культурних цінностей, збереженні пам'яток культури й природи, експозиційна, освітня та науково-фондова робота музеїв, розроблення туристичних маршрутів. Це молоді спеціалісти, які володіють широким спектром інформаційних технологій, основами маркетингу та менеджменту в сфері культурної політики, а також двома іноземними мовами. Рівень професійної дозволяє працювати: - екскурсоводом та екскурсознавцем; - спеціалістом державної служби у сфері культури; - менеджером соціокультурної діяльності; - дизайнером музейних експозицій; - організатором галерей та виставок; - дослідником та експертом пам'яток історії та культури; - туристичним гідом - фахівцем із зберігання культурних цінностей; - музеєзнавцем-істориком; - музейним доглядачем.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня