Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм

6.027.00.03 Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам'яткознавства за спеціалізацією музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кількість кредитів: 240 ECTS кредитів
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Культура і мистецтво
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання державного екзамену з спеціальності на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з музеєзнавства, пам’яткознавства та культурного туризму в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі збереження, вивчення і популяризації історико-культурної спадщини, музейної справи і культурного туризму. Особлива увага у навчанні звертається на оволодіння іноземними мовами (І-ІІІ курси навчання) – англійською та польською. Освітньо-професійна програма зорієнтована на актуальні вибіркові блоки професійної підготовки, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: • Блок 1. Культурна спадщина іконопису, Архівознавство, Атрибуція та експертиза історико-культурних пам’яток, професійна етика, іноземна мова за професійним спрямуванням, історичне краєзнавство, обіг історико-культурних цінностей, основи, управління маркетингу та PRу професійній галузі, урбаністика та міський туризм. • Блок 2. Історична пам’ять і музейні наративи, державна політика та правове регулювання галузі, науково-технічний прогрес як феномен культури, культурна антропологія, міжнародні організації в галузі, локальна історія, іноземна мова за професійним спрямуванням, дизайн мислення, лідерство та командна робота.
Програмні результати навчання: Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації процесів у професійній галузі; Здатність здійснювати основні стратегії професійної комунікації; Здатність засвоїти передумови виникнення, основні етапи розвитку екскурсійної і туристичної діяльності в Україні та світі; Здатність продемонструвати знання законодавства (національного й міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності; Здатність продемонструвати знання з теорії та практики музеєзнавства, пам’яткознавства й культурного туризму; Здатність продемонструвати знання і розуміння історичних й культурних процесів у національному та європейському контексті; Здатність продемонструвати знання сучасного стану й перспектив розвитку музеєзнавства, пам’яткознавства і культурного туризму; Здатність продемонструвати розуміння впливу соціокультурних і політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі; Здатність продемонструвати знання основ менеджменту та маркетингу в професійній галузі; Знання основних понять, проблем збереження й сталого розвитку історико-культурної спадщини; Знання історико-культурної спадщини Львова в контексті загального розвитку європейської культури. Критично, системно мислити та застосовувати творчі здібності до генерування ідей; Уміння актуалізації та презентації культурного продукту; Уміння розробляти концепції експозиції й виставки та визначення критеріїв відбору музейних предметів; Уміння здійснювати основні заходи із музеєфікації об’єктів культурної спадщини; Використовувати різноманітні форми музейно-освітньої діяльності для різних цільових груп відвідувачів; Організовувати та проводити екскурсії, культурно-освітні та наукові заходи; Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання завдань спеціальності; Виконувати облік, консервацію й збереження фондів музею; Уміння ефективно здійснювати взаємодію із музейною аудиторією та громадськістю в рамках комунікативного поля професійної діяльності; Уміння формувати план культурно-освітньої програми; Уміння використовувати основи рекламно-інформаційної діяльності, пам’яткоохоронних та музейних установ на ринку екскурсійних і туристичних послуг.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 9 кредитів ЄКТС практики – перекладацької та за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Банах Василь Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини. Тел.: (097) 771-29-36, Веб-сайт: https://lpnu.ua/imks
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Музеєзнавство, пам’яткознавство» є діяльність у наданні професійних екскурсійних послуг, актуалізації культурних цінностей, збереженні пам'яток культури й природи, експозиційна, освітня та науково-фондова робота музеїв, розроблення туристичних маршрутів. Це молоді спеціалісти, які володіють широким спектром інформаційних технологій, основами маркетингу та менеджменту в сфері культурної політики, а також двома іноземними мовами. Рівень професійної дозволяє працювати: - екскурсоводом та екскурсознавцем; - спеціалістом державної служби у сфері культури; - менеджером соціокультурної діяльності; - дизайнером музейних експозицій; - організатором галерей та виставок; - дослідником та експертом пам'яток історії та культури; - туристичним гідом - фахівцем із зберігання культурних цінностей; - музеєзнавцем-істориком; - музейним доглядачем.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня